Tešanjski dnevnik 15-22.1.2018. godine

U utorak je počeo padati snijeg velikog intenziteta da je za par sati napadao toliko da je zaustavio saobraćaj na nekim saobraćajnicama. Zatekao sam se na vrh Šija u to vrijeme. Kada sam pokušao da se vratim uvidio sam da neće moći bez lanaca koje nikada prije nisam stavio na točkove. Međutim snijeg je brzo otišao. Temperature su uglavnom iznad nule jedino je u srijedu bilo minusa.

Ova godina je godina izbora za više nivoe vlasti. Pripreme, ponašanja u parlamentima, javna oglašavanja i napadanja protivnika uzeli su maha kao da je izborna kampanja počela.

Na dženazu u Maglaju sam došao ranije da bih parkirao automobil na mjestu blizu mezarluka. Zapamtio sam dio razgovora dvojice koji su tek iskopali mezar i rečenicu:

    Oni gore imaju platu i 5000 KM, a ja nemam ni dana staža niti platu. Šta bi falilo da oni imaju 1500, ali i ja bar 500. Jedina je mogućnost da i ja dođem na vlast.

Drugi detalj iz čaršije, Visoka partijska delegacija stranke na vlasti stigla u Tešanj. Neki iz Gradske kafane pokazaše na jednog stranačkog čovjeka koji nikada nije radio ozbiljan posao, ali se uvijek nakon izbor uhljebio na neko savjetničko ili slično mjesto. Iako nije iz grada žurio je na džumu u Čarijsku džamiju, ali vraga visoki gosti na džumu otišli u Riječku.

Biti političar i zarađivati hljeb u nekom od organa zakonodavne vlasti, doći preko politike na mjesta raznih administrativnih nivoa i javnih preduzeća ili savjetnička mjesta je zaista privilegija i siguran znak boljeg života. Kolektivni ugovori štite, dobre plate, otpremnine i sva druga davanja ne fale. A organizacija ove države je za to dušu dala.

Na državnom nivou je Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština sa dva doma, Vijeće ministara sa devet ministarstava, te još 57 institucija, agencija, direkcija, instituta.

Federacija BiH ima Predsjednika i dvoje potpredsjednika, dvodomni Parlament, Predstavnički dom sa 26 komisija i odbora i Dom naroda sa 19 komisija i odbora, Vladu sa 16 ministarstava, šest ureda i službi, 12 uprava, te dvije agencije kao posebna tijela.

Republika Srpska ima Predsjednika RS, dva potpredsjednika, jednodomnu Skupštinu sa 16 odbora, Vladu sa 16 ministarstava i 27 svojih institucija.

Brčko Distrikt ima šest kancelarija, pored Gradonačelnika i njemu podređenih službe, te Skupštine.

Kantoni u FBiH imaju svoje skupštine, vlade, uprave, agencije… I svi pobrojani imaju svoju policiju, sudove, tužilaštva, pravobranilaštva, zatvore sa osuđenicima i čuvarima.

220 000 političara i zaposlenih u javnoj upravi samo za svoja primanja potroši 3,31 milijarde KM. Prosjećan broj stanovnika općine u BiH 1996. godine je 29370 KM, a danas je 24750, a broj zaposlenih u organima upravese zadržao na prosječno 140 (organi uprave, civilna zaštita centri socijalne zaštite).

U državi je oko 820 000 penzionera, 200 000 korisnika boračkih nadoknada, 487000 nezaposlenih koji imaju zdravstvenu zaštitu. Može se zaključiti da 1 832 000 ljudi živi od budžeta. Ako se tome dodaju i oni koji žive od javnog novca (javna preduzeća, agencije i dr.) može se zaključiti da svaki drugi satnovnik živi od budžeta, javnih sredstava i fondova (podaci Al Jazeeira). Svi oni predstavljaju i birače koji redovno izlaze na izbore i zna se za koga će glasati.

Mnogi pojedinci u svim strankama sada prave svoje planove kako se dokopati pozicije. Tendencije odlaska radno sposobne radne snage i zemlje i smrtnosti kategorija koje troše novac (penzioneri, invalidi), zaduženja i zajmodavci će odlučiti da li će Država bankrotirati i kada? A približavanje tom trenutku pratiće već poznata separistička, etnička i druga retorika.

Predstavljeni rezultati projekata u okviru Omladinske banke

Nakon potpisivanja ugovora sa osam grupa mladih vrijednosti 35.000 KM u okviru Omladinske banke Tešanj za 2017. godinu, na terenu se uspješno realizuje sedam projekata. Monitoring tim Općine Tešanj, Fondacije Mozaik i odbor Omladinske banke posjetio je nosioce projekat na terenu i uvjerio se u realizaciju, nakon čega je iskazano izuzetno zadovoljstvo urađenim, a posebno, zalaganjem mladih na realizaciji projekata. Predstavljanje rezulatata projekata obavljeno je u kabinetu Načelnika uz prisistvo mladih nosilaca projekta, mentora iz Fondacije Mozaik Belme Rizvanović i Mirnesa Dedukića službenik za informisanje Općine.

S lijeva: Jasmin Kotorić, Mustafa Džafić, Vehid Starčević, Dženan Čapljić, mr. Suad Huskić, Fadil Spahić, Belma Rizvanović i Mirnes Dedukić

Radi se o projektima Sigurno za dječiji osmjeh, Beach rugby, Dobra vrba 2, Jezero mladih, Posvetimo pažnju mladima, Veseli park i Škola stonog tenisa za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju koji se realizuju u mjesnim zajednicama Tešanj, Dobopolje-Mekiš, Jelah, Mrkotić, Piljužići i Trepče.

Prvi program realizovan u saradnji sa Fondacijom Mozaik
Tragovima bosanskog kraljevstva realizovan je prije deset godina. U proteklih deset godina realizovano je oko 90 projekata u vrijednosti od oko 370 000 KM. Sredstva za finansiranje pored Fondacije Mozaik obezbjeđuje Općina i jednim dijelom iz doprinosa.

Belma Rizvanović je kazala da je veoma zadovoljna realizacijom projekta u Općini i da se njihov kvalitet iz godine u godinu popravlja.

Pojedini projekti su nastavak aktivnosti kroz Omladinsku banku iz ranijeg perioda, ali su rađeni i novi projekti sa novim aktivnostima. Bilo je i odustajanja od projekta. Dio projekata je rađen na mjestima koja su bili prepuštena i zanemarena, a sve urađeno čini jednu pozitivnu sliku angažovanja mladih i zajednice u cjelini.

Usvojen Budžet za 2018. godinu i Strategija razvoja Općine 2018

Dva najvažnija dokumenta Općine Budžet za 2018 i Strategija razvoja 2018
Općine OV-e je usvojilo u zadnjoj sedmici 2017. godine, a dokumenti su zvanično objavljeni u januaru ove godine.

Planirana budžetska sredstva u 2018. godini iznose 18 888 000 KM, što je više za 1 078 000 KM u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi prihoda predviđena su sljedeća sredstva:

  • Porezni i neporezni prihodi 10 221 000 KM (povećanje u odnosu na 2017 godinu 473 000 KM),
  • Grantovi 4 447 000 KM (60 000 km više u onosu na 2017.),
  • prenesena sredstva iz predhodne godine1 720 000 KM (775 000 KM više),
  • Finansiranje (2 500 000 KM 230 000 KM manje).

Veoma značajna stavka u Budžetu su tekući i kapitalni grantovi. Oni dolaze od transfera inostranih vlada i međunarodnih organizacija, Ze-Do kantona, grantovi viših nivoa vlasti donacije za uklanjanje posljedica prirodnih nesreća i drugi izvori.

Planirani su rashodi u iznosu od 18 788 000 KM,

  • -sredstva za plate i naknade iznose 2 498 000 KM i na istom su nivou kao i prošle godine.
  • -sredstva za materijal, energiju i usluge 2 853 000 KM i veća su za 4% u odnosu na predhodnu godinu.
  • -tekući grantovi, kamate i sredstva rezervi 4 218 000 KM ili više za 3%.
  • -kapitalni grantovi (transferi) i izdaci 9 219 000 KM ili više za 6%.

U ovim sredstvima predviđeno je 6 190 000 KM za podršku projektima drugih izvora namjenskih sredstava i veći je za 6% u odnosu na prošlu godinu.

Najveći projekti imaju kontinuitet iz predhodnog perioda. Najveći iznos je planiran za Projekt prilupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda iznosi 6 190 000 KM i veći je za 11% u odnosu na prošlu godinu.

Strategija razvoja 2018 rađena je sedam mjeseci. Na izradi je je radilo 45 osoba i rukovodstvo Općine (Podatak koordinatora Fuada Šišića). U izradi strategije učestvovao je veliki broj mladih ljudi i dao svoj doprinos izradi i usvajanju ovog važnog dokumenta. Ono što me je posebno prijatno iznenadilo kod učesnika izrade, a posebno mladih ljudi da su svoj posao radili volonterski. Prisutno je to u Tešnju kroz oba politička sistema i to treba i ubuduće njegovati pa i javno popularisati.

Šta izdvojiti iz ovog dokumenta?

Strategija je rađena sektorski, utvrđeni su strateški operativni ciljevi i programi/projekti/mjere, a ovdje ću navesti samo neke.

U dijelu Ekonomija vizija je :Tešanj, poželjno mjesto investicija.


Utvrđeni su strateški i operativni ciljevi.

Strateški cilj je Konkurentna regionalno orijentisana, diversifikovana privreda sa visokim stepenom investicija, razvijenosti lanca vrijednosti i poduzetništva.

U operativnim ciljevima stoji Privučene domaće i strane investicije koje će otvoriti nova radna mjesta, Uspostavljena podrška razvoju
poduzetništva i male diversifikovane, regionalno orijentisane privrede kroz razvoj kompetencija, znanja i vještina.

Institucionalno povezati obrazovanje i tržište rada.

Osigurana podrška razvoju infrastrukture kroz modele javno-privatnog partnerstva.

U programima (projektima i mjerama) nalazi se opremanje poslovne zone sa infrastrukturalnim sadržajima, poduzetnički inkubator start up firme. Uspostaviti savjetovalište za privrednike i servis, osigurati dodatnih 15 l/sek vode, okončati projkte izgradnje vodovodnih sistema O. Planje, Mekiš-Dobropolje, Hrvatinovići, Raduša Medakovo-Trepče

U dijelu Društveni sektor vizija je:Tešanj sredina ugodnog življenja, sa lokalnim poduzetnosti, izvrsnosti i uključenosti

Strateški ciljevi su:Omogućen kvalitetan adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti, Osigurano kvalitetno i društvenim potrebama usmjereno obrazovanje, Snažan nevladin sektor, vjerodostojan i prepoznatljiv kulturni identitet, razvoj i jačanje sporta kroz omasovljenje i popularizaciju

U operativnim cijljevima se nalazi:Provođenje socijalne zaštite u socijalnu uključenost, pobočljšani uslovi pružanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim i drugim institucijama, poboljšanje infrastrukture za obrazovanje.

U dijelu Ekologija vizija je Tešanj sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.

Strateški cilj je:Visok nivo svijesti stanovništva u odnosu prema okolini i resursima.

Kod dijela Mladi vizija je:Općina Tešanj, razvijena lokalna zajednica u kojoj obrazovani i aktivni mladi ljudi kreiraju vlastitu budućnost i sudjeluju u izgradnji demokratskog i modernog društva.

Strateški cilj je :Općina Tešanj, razvijena lokalna zajednica u kojoj obrazovani, informisani i aktivni mladi kreiraju vlastitu budućnost i dusjeluju u izgradnji demokratskog i modernog društva.

Radionice edukativnog i zabavnog karaktera za osnovce u JU Opća biblioteka

U okviru projekta Upoznaj različitost, daj šansu, djeluj! a pod pokroviteljstvom Pro-budućnosti (USAID), u JU Opća biblioteka Tešanj tokom zimskog raspusta održavane su dječije radionice, koje su bile edukativnog i zabavnog karaktera.

Direktorica Opće biblioteke mr. Almina Alagić i Berina Aličić na radionici kada je bio čokoladni dan

Đaci su se zabavili čitanjem i crtanjem omiljenih junaka, izrađivanjem maski, a imali su i  dan kuhanja, čokoladni dan, ali i muzičku radionicu na kojoj su pjevali njima omiljene melodije. Radionici je svakodnevno prisustvovala grupa od 25-ero djece, uzrasta od 6 do 13 godina, a pridružili su im se i prijatelji biblioteke, članovi izviđačkog odreda ”Crni Vrh”, Tešanj (radionicu je posjetilo ukupno 250-toro djece). Pred kraj druženja svim polaznicima uručene su diplome za uspješno druženje, njegovanje prijateljstva, pozitivnog duha i učestvovanje u radionicama.

Foto zabilješka

Na Trgu Gazi Ferhad-bega zatekao sam Denisa Zvizdića , Adila Osmanovića i mr. Suada Huskića

U petak 18.1. partijska delegacija SDA BiH na najvišem nivou posjetila je Tešanj. U delegaciji su bili: Bakir Izetbegović, Denis Zvizdić, Safet Softić, Adil Osmanović, Halid Genjac, Šefik Džaferović i Asim Sarajlić.

Domaćin im je bio Šemsudin Mehmedović predsjednik OO SDA Tešanj i mr. Suad Huskić

Umro Kemal Alićehajić

Rođen je 1923. godine u Tešnju u porodici Abdulaha Alićehajića. tešanjskog trgovca, koja je dala nekolkio značajnih tešanjskih ličnosti kao što su Izudin, Muhidin, Adil i sestra Baisa udata Smailbegović. Kao i veći broj tešanjskih porodica ljeto je mnogobrojna porodica Abdulaha provodila u Kotlanicama gdje su imali kuću i imanje, a zimi su boravili u Tešnju. Kemal je pohađao mekteb i osnovnu školu. Završio je Građansku školu u Sarajevu. Poslije se upisao u Srednju tehničku školu, ali je rat prkinuo školovanje. Tada se pridružio studentima Šumarskog fakulteta u antifašističkim demosnstracijama 27.3.1941. godine. Nakon kraćeg rada na praksi u pilani u Ustiprači vratio se u Tešanj. Tu se uključuje u ilegalni rad Izabran je za sekretara SKOJ-a. Dolaskom Edhema Pobrića i Adema Hercegovca na skriveno mjesto u Raduši on uspostavlja kontakt s njima. U Drugu krajišku brigadu odlazi 1943. godine. Učestvujući u borbama ranjen je u nogu. U jednom maršu zbog problema sa ranjenom nogom i promrzlinama uhvatili su ga četnici i predali Njemcima. Zatvaran je u više zatvora i logora da bi bio razmjenjen u Sisku 1945. godine.

Nakon oslobođenja zemlje izabran je za organizacionog sekretara Sreskog komiteta SK-a Tešanj, a kasnije i za predsjednika sreza Tešanj. Od 1948. godine radi u Ministarstvu
industrije i rudarstva NR BiH, aod 1951. godine obavlja dužnost pomoćnika upravnika Kliničke bolnice u Sarajevu. Sljedeća dužnost mu je ekonomski savjetnik u Republičkom vijeću sindikata. Dolazeći u Srajevo posvetio se školovanju te je završio:Realnu gimnaziju, Srednju tehničku školu, Ekonomski fakultet. Ovladao je Engleskim i Ruskim jezikom. Postdiplomski studij je završio u Beogradu na temu Problemi ekonomije preduzeća.

Na raspisanom međunarodnom konkursu primljen je za ekonomskog savjetnika u vladi Tanzanije. Nakon toga radi u Republičkom zavodu za plan BiH. Od 1970. godine ponovo odlazi u Tanzaniju. Ovaj put kao predstavnik Energoinvesta. Vraća se u Energoinvest Sarajevo 1973. godine radeći na nizu poslova u svijetu u kojima je ova firma ugovorila i izvodila radove. Odlazi u penziju 1968. godine. (Iz knjige 77 Tešnjaka Alije Galijaševića)

Stare fotografije

Jedan od prvih koševa van sportske dvorane nalazio se kod trafo stanice u ulici Edhema Ajanović. Na fotografiji su se okupila djeca i iz drugih mahala

Ispred: Almir Handžić, Amrun Terzić, Jasmin Krdžalić

Iza: Jasmin Perić, Suad Handžić, Samir Hatibović, Senad Terzić, NN, NN, Jasmin Hukić, Suad Livnjak (čuči između), Adnan Ajanović, Smajo Handžić, Muris Husremović i Elmir Srkalović

Na početku ulice Smail Terzić Penjak

Ibro Krdžalić sa unukama Fadilom i Zekijom (Fejzić) i sinom Nusretom

U bošnjačkoj porodici nisu bili rijetki slučajevi da otac drži u krilu skoro vršnjake sina i unuka. To se vidi i na ovoj fotografiji Ibre Krdžalića. Bilo je i većih razlika. Znam porodicu gdje ta razlika u godinama sina i 8 unuka bila i 13 godina. Česti su bili slučajevi da se kćerka ili snaha porode u isto vrijeme kada i mati.

Sa table na Gornjoj čaršiji

PS

Porodica Esada Omersoftića živi u Maglaju, a majka Vildana je porijeklom iz Tešnja, kćerka r. Smaje i Jasminke (rođene Šehagić) Smailbegović. Esad je u novogodišnjoj noći sletio automobilom u rijeku Bosnu u Maglaju i utopio se. Pronađen je, nakon potrage, 15 dana kasnije u Kosovi.