Javni poziv za dostavu ponuda za usluge ozvučenja.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev  za dostavu  ponuda za usluge ozvučenja – razglasa, za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA USLUGE:

VRSTA USLUGE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
USLUGA I –

 

Iznajmljivanje razglasa za potrebe ozvučenja prostorije cca 80 m2 – Razglas sa miksetom, najmanje dvije zvučne kutije snage 250W, pet (5) mikrofona (2 bežična, 3 sa kablom), angažman jedne stručne osobe za upravljanje razglasom.

 

 

3 angažmana

USLUGA II –

 

Iznajmljivanje razglasa za potrebe ozvučenja Sportske dvorane JU „SRC“ Tešanj (cca 1.600 m2) – Razglas sa miksetom, najmanje šest (6) zvučnih kutija minimalne snage 250W, sa četiri (4) mikrofona (2 bežična, 2 sa kablom), angažman dvije stručne osobe za upravljanje razglasom.

 

 

1 angažman

                                                     

Ukupna cijena svih usluga sa izraženim PDV-om:

 

 Napomena: Navedene usluge u gornjoj tabeli čine ukupne potrebe za iznajmljivanjem ozvučenja tokom provedbe projekta. Angažman će se vršiti po LOT-ovima shodno planiranim aktivnostima u samom projektu koji će biti realizovan u peirodu od 01.02.2018. do 31.08.2018 godine.

LOT 1.

USLUGA I – Angažman na dan 23.02. 2018. godine (petak), ozvučenje događaja – održavanje tematske panel diskusije.

LOT 2.

USLUGA I – Angažman na dan 24.03. 2018. godine (subota), ozvučenje događaja – održavanje Konferencije – Ekološka akcija.

LOT 3.

USLUGA I – Angažman u prvoj sedmici avgusta 2018. godine (tačan termin će biti naknadno određen), ozvučenje događaja – održavanje treninga za OCD – Edukacija za trenere.

LOT 4.

USLUGA II – Angažman u drugoj sedmici avgusta 2018. godine (tačan termin će biti naknadno određen), ozvučenje događaja – održavanje završne sportske priredbe.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 14.02.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke istog dana (14.02.2018 godine) o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to direktnim telefonskim kontaktom kao i pismenim putem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

About Sportski savez Opcine Tesanj