Uređenje korita i obale rijeke Usore

U sklopu Akcionog plana Projekta čišćenja obala vodotoka 2010. godine, pokrenutog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, predviđeno je i čišćenje i uređenje korita i obale rijeke Usore.
„Cilj Projekta je čišćenje obala rijeka od otpadnog materijala, koji je zaostao nakon poplava u periodu januar-mart 2010. godine, preventivno djelovanje i očuvanje voda, riječnih vodotoka, njihove flore i faune, te jačanje zakonskog okvira FBiH. Pored navedenog, ovim projektom dolazi do podizanja svijesti javnosti, te se pokušava umanjiti dosadašnja praksa nepravilnog odlaganja otpada, a time i smanji zatrpavanje korita rijeka i potoka smećem.“ (Iz dokumenta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH)

U cilju realizacije navedenog projekta na prostoru općine Tešanj USR „BLINKER“ Kalošević-Tešanj i Općina Tešanj su dana 29.10.2010. godine potpisali Sporazum/Protokol o realizaciji Akcionog plana čišćenja korita rijeke Usore i Tešanjke, tačnije lokaliteta od mosta u Kaloševiću, te nizvodno u dužini od dva kilometra u periodu od 29.10.2010. godine do 06.11.2010. godine.
Za realizaciju Prijekta predviđeno je 5.400,00 KM.

Ciljevi koji su predmet realizacije Projekta i potpisanog Sporazuma/Protokola su:

čišćenje i prikupljanje pet ambalaže u posebne vreće radi odvajanja za reciklažu,
prikupljanje ostalog smeća i deponovanje na lokaciju pogodnu za dolazak kamiona,
sječenje šiblja i granja debljine fi 10 cm (posebno šiblja koje onemogućava normalan protok vode).

USR „BLINKER“ Kalošević-Tešanj je sa realizacijom Projekta počeo sa 3. novembra 2010. godine i do sada je realizovano 7 radnih dana.
Posao ide boljom dinamikom nego što je planirano, a do sada je očišćena obala i obalni pojas u dužini od cca 2,3 km.
Površina očišćene i uređenje obale i korita rijeke Usore iznosi cca 10,000 m2= 1 hektar.

Urađenim poslom su, kako u Udruženju, tako i u Općini Tešanj u potpunosti zadovoljni.

Emir Unkić Deba

About Tesanj Net

Komentariši