Zaustaviti imenovanja u tehničkom mandatu

Nakon potvrde rezultata Općih izbora u BiH, pa i ranije, vlasti koje su imale uticaja na različitim nivoima i sredinama požurili su da izvrše pozicioniranje svojih podobnih stranačkih kadrova i prije konstituiranja novih organa državne vlasti.

Ova pojava se dešava, ili nagovještava, u javnim ustanovama i preduzećima u našoj općini.
Tako je Školski odbor izvršio izbor direktora Osnovne škole “ Huso Hodžić“ Tešanj i uputio na potvrđivanje Vladi ZE – DO kantona, iako Vlada radi u tzv. Tehničkom mandatu, što nije popularno.

Predsjedništvo OOSDPBiH Tešanj je, na sjednici održanoj 09.11.2010. godine, ovaj postupak ocijenilo kao pokušaj nastavka stranačko – političkog uticaja na obrazovanje putem “svojih članova u školskim odborima“.
SDPBiH se zalaže za depolitizaciju i deideologizaciju obrazovanja i spriječiti će svaki svaki stranački uticaj kadrovskih rješenja po principu pogodnosti a ne kompetentnosti.

Obrazovanje mora biti u funkciji osposobljavanja mladih za život i rad i razvoja nauke!

Stoga OOSDPBiH Tešanj traži od svih nivoa vlasti i uprave da se suzdrže od novih imenovanja i postavljanja kadrova do konstituisanja Skupštine i Vlade ZE – DO kantona.

Predsjednik OOSDPBiH Tešanj
Dr. Sead Rožajac

About Tesanj Net

Komentariši