OO SDP Tešanj: Neustavne i nezakonite odluke OV Tešanj

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Tešanj održanoj dana 30.12.2010. godine, a na prijedlog Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Općine Tešanj izglasan je Zaključak kojim se obavezuje Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj da Vijeću podnese Izvještaj o svome radu, a u kojem Zaključku nije konkretizovano na osnovu čega se traži podnošenje Izvještaja niti je određeno šta bi trebao da sadrži takav izvještaj.
Ovo naročito što niti koji zakonski propis, niti Statut Općine Tešanj, niti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj ne sadrže bilo kakve odredbe o ovoj materiji i ne obavezuju i ne propisuju podnošenje izvještaja od predsjedavajućeg.

S obzirom na politička previranja (prekomponovanje vijećničke većine koje je rezultat neprincipijelnog trgovanja dvaju političkih partija) bilo je očito da trenutna vijećnička većina ima nečasne namjere. Izvještaj, koji je tražen na nezakonit i nestatutaran način i koji i nije mogao niti trebao biti podnesen na ovakav način već je, eventualno, mogao da bude sačinjen i podnesen od ad hoc komisije Vijeća (jer pri Vijeću ne postoji ovakva ili slična komisija), a ne od Predsjedavajućeg čije su kompetencije i nadležnosti propisane u članu 22. Statuta Općine Tešanj http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Statut%20Opcine%20Tesanj%202007.pdf (prilog br. 1) i članu 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (prilog br. 2).

Na 26. sjednici Opštinskog vijeća opštine Tešanj održanoj dana 28. 02.2011.godine, a na prijedlog Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tešanj inicirana je tačka Dnevnog reda koja glasi:
„Pokretanje procedure o izglasavanju nepovjerenja predsjedavajućem Općinskog vijeća i izbor novog predsjedavajućeg“,
a što je u suprotnosti sa odredbom člana 17. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (prilog br. 3) jer niti je obrazložen razlog za pokretanje procedure za izglasavanje nepovjerenja niti je proveden postupak „….konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka , koalicija ili nezavisnih kandidata koji imaju svoje vijećnike u Vijeću“.
Na sjednici je donesena Odluka kojom se izglasava nepovjerenje dosadašnjem Predsjedavajućem Općinskog vijeća Tešanj, koji je iz reda Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovnini i član je SDP-ea Bosne i Hercegovine.

Dana 02. 03. 2011. godine zamjenik predsjedavajućeg je uputio dopis političkim strankama koje imaju svoje vijećnike u Vijeću, akt broj: 01-05-4-635/11 (prilog br. 4), kojim traži da dostave svoje prijedloge za izbor Predsjedavajućeg Vijeća.

Dana 04. 03. 2011. godine održan je nastavak sjednice Vijeća od 28.02.2011. godine na koji nastavak je zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Rasim Omerbašić stavio na Dnevni red i tačku:
„Izbor Predsjedavajućeg općinskog vijeća Tešanj“,
a u toku daljeg rada zasjedanja grubo je onemogućio da se o predloženim kandidatima vodi ikakva rasprava uz tvrdnju da je rasprava o kandidatima vođena na sjednici održanoj dana 28.02. 2011. godine mada je poziv broj: 01-05-4-635/11, kojim traži da dostave svoje prijedloge za izbor Predsjedavajućeg Vijeća, političkim strankama poslat dana 02.03. 2011. godine i ostavljena su samo dva dana za, eventualne, konsultacije i usaglašavanja prijedloga za predlaganje kandidata za izbor Predsjedavajućeg Vijeća.
Dakle, očita i gruba prevara i nekorektno pripremanje zasjedanja Vijeća i rukovođenje zasjedanjem Vijeća.

U nastavku 26. sjednice od 28. 02.2011. godine, a koja je održan dana 04. 03.2011. godine, na nestatutaran način i u suprotnosti sa odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, a na prijedlog Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tešanj, za Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj izabran je kandidat iz reda Bošnjačkog naroda gosp. Esmir Subašić.

Time je i citirani Zaključak o obavezi podnošenja izvještaja, Zaključak o pokretanju inicijative o razrješenju / opozivu Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i Odluka o razrješenju / opozivu i Odluka o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj, donesen na način koji je protivan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Zeničko-dobojskog kantona i pozitivnim zakonskim propisima, jer su
grubo povrijeđene odredbe pozitivnih propisa i to:

A) Član VI 3 (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
B) članu 82a i 100 Ustava Zeničko-dobojskog kantona,
C) članu 17. Statuta Opštine Tešanj i članu 71. u vezi sa članom 76. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Tešanj (prilog br. 5)
D) pozitivnih zakonskih propisa.

Predsjedništvo Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Tešanj je još 14.12.2009. godine aktom broj: 01-484/09 (prilog br. 6) je kod Kantonalnog ministarstva za pravosuđe i upravu pokrenulo inicijativu za poduzimanje mjera na usklađivanje Statuta Općine Tešanj sa pozitivnim propisima i političkim opredjeljenjima sadržanim u Ustavu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, ustavima kantona i statutima općina i odlukama o pristupanju i usvajanju međunarodnih konvencija i deklaracija, a koje se, pored ostalog, odnose i na zaštitu građanskih prava i sloboda i ravnopravnost građana pred zakonom.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona je dana 21.01.2009. svojim aktom broj: 06/02-05-31832-1/09 (prilog br. 7) obavijestilo ovaj Odbor, Općinsko vijeće Tešanj i Općinskog načelnika Tešanj da je dana 15.05.2008. godine svojim aktom broj: 06/02-01-17066/08 „….tražilo od svih općina sa područja ZE-DO kantnona da usklade statute sa pozitivnom pravnom legislativom, a da je, uvidom u predmetni spis, utvrđeno da Općina Tešanj nije do danas (21.12.2009.) o učinjenom upozanala Ministarstvo, odnonso da nije izvršila do danas traženu ustavnu i zakonsku obavezu….“

Visoki i specijalni predstavnik EU za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak je također, 16.12.2010. godine uputio dopis Načelnicima i Predsjedavajućim općinskih vijeća (prilog br. 8), vezano za implemantaciju izbornih rezultata u skladu sa ustavnim i pravnim obavezama poštivanja proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih, u kojima je podsjetio da se ove obaveze moraju poštovati, i to bez izuzetaka.
S obzirom da je opisanim – razrješenjem / opozivom Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i izborom novog Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj grubo povrijeđen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav Zeničko-dobojskog kantnona i pozitivni zakonski propisi, a imajući u vidu odredbe člana 39. Statuta Općine Tešanj (prilog br. 9) u kojem je propisana mogućnost i obaveza Načelnika Općine da, ukoliko smatra da je neki akt neustavan ili nezakonit ili čije bi izvršenje moglo proizvesti nepopravljivu štetu za interese ili imovinu općine, može u roku od tri dana od dana donošenja odluke ili drugog akta zatražiti da Općinsko vijeće preispita tu odluku ili akt.

Kako Načelnik Općine Tešanj nije smatrao da su sporne odluke neustavne, nezakonite ili štetne za interese općine ili imovinu općine, to je Predjsedništvo OOSDPBiH Tešanj svojim aktom broj: 01-71-/11 od 07. 03.2011. godine (prilog br. 10) Načelniku predložilo da Pokrene proceduru u skladu sa članom 39. Statuta Općine Tešanj.
Načelnik općine Tešanj je svojim aktom broj: 02-49-2-815-2/11 od 09. 03. 2011. godine (prilog br. 11) Predsjedništvo obavijestio o svome mišljenju o opisanom, a nije se konkretno oglasio o tome hoće li ili neće pokrenuti kakav postupak, izuzev što iznosi mišljenje da „U slučaju ocjene nepoštivanja Poslovnika o radu Vijeća nije predviđeno da Općinski načelnik donosi sud o tome, te da

„Prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća Tešanj (Sl. glasnik Općine Tešanj“, broj:7/08), Općinsko vijeće ima svoje komisije u čijoj nadležnosti su i pitanja Vašeg zahtjeva“

U svome odgovoru Načelnik zamjenjuje Statut i Poslovnik.
Predsjedništvo se poziva na Statut kao najviši akt u Općini, a Načelnik odbija da se izjasni skladu sa odredbama tog akta.

Ponašanje i postupci Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tešanj i njihovog političkog partnera u postupku razrješenja prethodog Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj i izboru novog Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj su direktna pomoć onim političkim partijama i pojedincima , koji bi rado uništili i posljednji trag političkoj međunacionalnoj i građanskoj toleranciji, saradnji i koegzistenciji.

Takvo ponašanje i postupci su odličan povod i alibi svima onima koji se protive i nastoje da po svaku cijenu onemoguće afirmaciju svakog traga političke korektnosti i to na najgrublji i najprimitivniji način.

S obzirom na navedeno i citirane propise, a s ciljem da se osigura što viši stepen ustavnosti i zakonitosti kako u Bosni i Hercegovini tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito da se osigura ravnopravnost svih građana pred zakonom i po zakonu, a bez obzira na nacionalnu, vjersku, spolnu ili političku pripadnost, to ova Općinska organizacija SDP-ea Tešanj i Klub vijećnika SDP-ea u Općinskom vijeću Tešanj, poziva subjekte iz naslova ovog akta da svaki od njih u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i odgovornosti i sa stanovišta političke korektnosti i odgovornosti pred građanima ove Države i pred samim sobom, a u što kraćem roku preduzme odgovarajuće zakonske i političke mjere i radnje kako bi se, eventualno, razrješenje prethodnog Predsjedavajućeg i, eventualni, izbor novog Predsjedavajućeg obavio u skladu sa odredbama pozitivnih propisa i politički korektan način u duhu najnovijih aktivnosti i tendencija u posutpku uspostave vlasti nakon provedenih izbora..

Naročito pozivamo:

1. Kantonalno Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona da u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja izvrši upravni nadzor nad usaglašenosti Statuta Općine Tešanj sa pozitivnim propisima i preduzme potrebne mjere iz obima svojih obaveza i nadležnosti, te da izvrši nadzor nad zakonitošću Odluke o razrješenju Predsjedavajućeg OV Tešanj gosp. Vedrana Kasera i imenovanju novog Predsjedavajućeg OV Tešanj gosp. Esmira Subašića.

2. Statutarno-pravnu komisiju OV Tešanj da se u skladu sa članom 27. Poslovnika o radu OV Tešanj, očitoje o statutarnosti donesenih inicijativa i odluka.

3. Visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za Bosnu i Hercegovinu gospodina Valentina Inzka da u okviru svojih ovlaštenja preduzme mjere za provjeru ovih naših navoda i da u okviru svojih ovlaštenja preduzme mjere koje smatra da su svrsihshodne za ovaj i druge slične slučajeve.

Prilozi:

1. Poslovnik o radu OV Tešanj st. 42.
2. Poslovnik o radu OV Tešanj st. 43.
3. Poslovnik o radu OV Tešanj st. 42.
4. Dopis OV Tešanj broj: 01-05-4-635-3/11 od 02.03.2011. godine
5. Poslovnik o radu OV Tešanj st. 58. i 59.
6. Dopis OOSDPBiH Tešanj broj: 01-484/09 od 14.12.2009. godine
7. Odgovor Ministarstva za pravosuđe i upravu broj: 06/02-05-31832-1/09 od 21.12.2009. godine
8. Dopis visokog i specijalno predstavnika EU Miroslava Lajčaka
9. Poslovnik o radu OV Tešanj st. 5. i 6.
10. Dopis OOSDPBiH Tešanj broj: 01-71/11 od 07.03.2011. godine
11. Odgovor Načelnika Općine Tešanj, akt broj: 02-49-2-815-2/11 od 09.03.2011. godine
12. Statut Općine Tešanj

 O Tesanj Net

Komentariši