Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci sa posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih sredina, slušajući korisnike i primjenjujući i ostvarujući profesionalne imaginacije i kreativnosti, u saradnji sa Udruženjem roditelja, djece i omladine s sposebnim potrebama područja općine Tešanj pokušava razviti sopstveni model brige o djeci u lokalnoj zajednici kao pilot projekat da bi postao realnost, u potpunosti implementiran i institucionalno održiv sistem koji služi kao model dobre prakse primjenljiv u Bosni i Hercegovini koji uvažava evropske standarde.

Jedan od ključnih dijelova tog sistema bio je izgradnja i formiranje posebne organizazacione jedinice u kojoj bi se na jednom mjestu obezbjedila isporuka većeg dijela usluga za djecu i njihove porodice, kao i vođenje jedinstvene politike usaglašene sa potrebama ove populacije.

Korisnici Dnevnog boravka su djeca i omladina sa posebnim potrebama, njihovi roditelji i članovi porodica, profesionalci koji pružaju usluge ovoj djeci, kao i drugi građani koji kao dobronamjerni i humani ljudi obezbjeđuju razne vidove pomoći bilo pojedinačno, bilo kao članovi različitih organizacija.

U Dnevnom boravku su razvijeni i funkcionišu kao integrativni dijelovi jedne funkcionalne cjeline četiri pod sistema. To su:

1. Radna okupacija

2. Dnevni boravak

3. Psihosocijalna pomoć i podrška

4. Rekreativno integrativne i edukacijske aktivnosti

RADNA OKUPACIJA

Osmišljeno, organizovano i kreativno dnevno okupiranje omladine sa lahkim, umjerenim i težim smetnjama koja se nije uključila u rad redovnim ili zaštićenim uslovima.

DNEVNI BORAVAK

Dnevno zbrinjavanje i čuvanje djece sa težim i teškim smetnjama sa ciljem socijalizacije i razvoja osjećaja pripadnosti grupi i društvu i odmora i relaksacije roditelja.

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Otkrivanje, procjena stanja i stručni rad sa djecom sa posebnim potrebama, njihovim roditeljima i članovima porodice sa ciljem ranog dijagnostikovanja i stimulisanja potencijala djece, njihove rehabilitacije i potpune integracije.

REKREATIVNO INTEGRATIVNE I EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI

Organizovanje i izvođenje aktivnosti kojima se obezbjeđuje planirano i osmišljeno zadovoljavanje ličnih i socijalnih potreba djece i omladine sa posebnim potrebama u cilju socijalizacije i integracije.

GDJE MNOGI VIDE SLABOST, MI VIDIMO…

HRABROST!

About Tesanj Net

Komentariši