Projekat ‘Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou općine/opštine’

Projekat predstavlja jednu komponentu šireg UNICEF-ovog programa „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS) u BiH“, a implementira ga Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) u jedanaest (11) ciljanih općina u BiH, među kojima je i općina Tešanj. Finansijsku podršku su obezbijedili Europska komisija i UNICEF BiH. Projekat se implementira u partnerstvu sa relevantnim državnim i entitetskim ministarstvima, kao i u saradnji sa Vladom Brčko distrikta. Period implementacije je od 1.12.2011 – 30.11.2012.

Cilj projekta je razvoj i implementacija općinskog modela socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS model), kao i jačanje kapaciteta i institucionalnih mehanizama koordinacije i komunikacije između pružaoca usluga socijalne zaštite i tijela koja donose odluke na lokalnom nivou.

Općina Tešanj je pristupom implementaciji ovog projekta otvorila mogućnosti unaprijeđenju socijalne zaštite i inkluzije djece, s posebnim osvrtom na djecu iz socijalno ugroženih porodica na općinskom nivou. Na osnovu provedene Analize situacije po pitanju statusa socijalne i dječije zaštite u općini Tešanj, određene su prioritetne socijalno isključene grupe kojima je kroz projekat, ali i izvan njega prijeko potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Jedna od aktivnosti projekta se odnosi na implementaciju Posebno usmjerenog projekta (PUP) pod nazivom „Multidisciplinarna podrška djeci sa rizičnim ponašanjem“ u periodu od 1.07.-31.10.2012. godine. U ovom projektu polazimo od stanovništva da su djeca u svom svakodnevnom okruženju izložena, pretežno negativnim, situacijama koje utiču na njihov razvoj i dovode do različitih oblika devijantnog ponašanja. Projektne aktivnosti će se usmjeriti na prevenciju ovakvih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja.

PUP uključuje direktan radioničarski rad sa djecom kod koje su prepoznati oblici rizičnog ponašanja i njihovim roditeljima, uz saradnju sa onovnim školama, Općinom, centrom za socijalni rad i domom zdravlja. Kao bitan segment ovog projekta ističe se uspostava i rad Porodičnog savjetovališta. Porodično savjetovalište je uspostavljeno u prostorijama Centra za socijalni rad Tešanj i njegovo radno vrijeme je svakog ponedjeljka od 15.00-18.00.

O Tesanj Net

Komentariši