Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki

Na osnovu člana 41. Statuta JP ” Toplana ” d.d. Tešanj,Zakona o javnim nabavkama ( ”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14), u skladu sa Planom rada i poslovanja JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za 2017. godinu, na zahtjev Službe za proizvodnju i distribuciju,direktor donosi :

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za 2017. godinu

I

Na osnovu ukazane potrebe, a po zahtjevu Službe za proizvodnju i distribuciju, Plan javnih nabavki za 2017.godinu se dopunjava u dijelu koji se odnosi na robe i radove tako što se dodaju dvije nove tačke i mijenja se procijenjena vrijednost za jednu tačku:

-tačka 18-1. Nabavka čeličnih odlivaka, procijenjena vrijednost 19.000,00 KM ( bez PDV-a), šifra JRJN 44470000-5, okvirni datum pokretanja postupka-okončanja postupka maj-juni 2017., planirani postupak nabavke-konkurentski zahtjev.

-tačka 54-1. Popravaka i održavanja kotlova Zamjena desne bočne strane ekrana kotla KLM 100 , procijenjena vrijednost 25.000,00 KM ( bez PDV-a), šifra JRJN 50531100-7, okvirni datum pokretanja postupka-okončanja postupka maj-juli 2017., planirani postupak nabavke-konkurentski zahtjev.

  • tačka 59. (Izgradnja nadstrešnice za deponiju uglja),procijenjena vrijednost u Planu 25.000,00 KM ( bez PDV-a, kod 45262420-1,planirani postupak nabavke-otvoreni postupak, mijenja i glasi :
  • tačka 59. (Izgradnja nadstrešnice za deponiju uglja),procijenjena vrijednost u Planu 50.000,00 KM ( bez PDV-a),kod 45262420-1,planirani postupak nabavke-otvoreni postupak.

II

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio Plana Javnih nabavki za 2017. i objavit će se na web stranici JP ” Toplana ” d.d. Tešanj.

Dostaviti :

1.Službi proizvodnje i distribucije

2.Web stranica Toplane

3.a/a

Direktor

Asim

About Toplana Tesanj