J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos – mašinski tehničar

Broj: 6734/17

Datum; 24.10.2017. godine

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radnim odnosima, Direktor „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

Mašinski tehničar (operater na CNC mašinama) ………. više izvršilaca

Opis poslova :

 • Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji na obradnim centrima
 • Samostalno vrši kontrolu korigovanja parametara izrade alata i vrši popunjavanje prateće dokumentacije
 • Odogovoran za urađene pozicije i tačnost izrađenih pozicija

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • Stručna sprema SSS, mašinske struke
 • Poznavanje rada sa mjernim sredstvima
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima posebno se vrednuje

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće :

 • Biografiju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje/potvrda ranijeg poslodavca)
 • Certifikat

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog Javnog oglasa obavit će se intervju.

O datumu, vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je :  30.10.2017.godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lični ili putem pošte, na adresu :

„Pobjeda“ d.d. Tešanj

Bukva bb

74260 Tešanj

Prijave se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu : [email protected]

Na prijavi obavezno naznačiti : „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dostavljeno:

 1. Radio Antena
 2. BIRO za zapošljavanje Tešanj
 3. Web stranica Društva
 4. Oglasna tabla Društva
 5. a/a

Direktor

                    Elvir Turkić, dipl. ing. teh.

Izvor: pobjeda-tesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net