Konstruktivna opozicija DA, gušenje demokratije NE

Tešanj
Tešanj

Zadnja u 2017. godini, maratonska, 14. sjednica Općinskog vijeća

održana je u četvrtak, 28. decembra.

Prije održavanja same sjednice OV Tešanj vijećnici SDP-a, kao i rukovodstvo Općinske organizacije SDP BiH Tešanj, imali su niz kontakata sa građanima, uzeli učešće u javnim raspravama, te se na kraju sastali i sa Načelnikom Općine Tešanj gosp. Suadom Huskićem, kako bi odgovorno pristupili raspravi po planiranim tačkama Dnevnog reda 14. sjednice OV Tešanj, a prije svega:

  • Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,
  • Prijedloga Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,
  • Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj

Za razliku od ranije kada su amandmani Kluba vijećnika SDP-a bili apriori odbijani, ovaj put, dio amandmana na Odluku o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022. je prihvaćen i od strane Općinskog načelnika i od strane OV Tešanj, a uloženi amandmani će prije svega doprinjeti:

Rješavanju priključka industijske zone Ekonomija  na magistralni i regionalni put. 

Izgradnji parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjki.

Izgradnji raskršća/priključaka na Magistralni putu u Kaloševiću,  Mrkotiću, Ljetiniću i Šijama i izgradnji trotoara, čime će se povećat bezbjednost u saobraćaju, a posebno učenika.

Proširenju obuhvata toplifikacije, pored Tešnja, i Jelaha.

Također, uputit će se inicijativa nadležnim direkcijama i ministarstvima da se sagleda mogućnost izgradnje treće trake Jelah-Kraševo, te aktualizirati izgradnja treće trage Tešanj-Jelah

Vijećnici SDP BiH su podržali Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022..

Klub vijećnika SDP BiH u OV Tešanj je uložio amandmane na Prijedlog Budžeta Općine Tešanj, a ono što nas posebno raduje je, nakon dugogodišnjeg insistiranja, prihvatanje obilježavanja Nove godine kao normalne, civilizacijska tekovina Evrope i svijeta, uz napomenu da su Nova godina , sa Prvim majem, jedina dva Državna praznika koji se slave na cijelom području Bosne i Hercegovine. Obilježavanje takvih Državnih praznika doprinosi, ubijeđeni smo, i jačanju Bosne i Hercegovine kao cjeline. Obilježavanje bi nesumljivo doprinijelo povećanju ugleda u okruženju i šire, većoj turističkoj ponudi, razvoju razih oblika uslužnih djelatnosti, trgovini i dr.

Pored usvojenih amandmana SDP-a, na prijdlog Kluba vijećnika SDP BiH usvojeni su i sljedeći zaključci, što je bio dovoljan razlog za podršku Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu:

  1. U  Budžetu 2018. godine i narednom periodu pripritetni kapitalni projekti će biti rješavanje vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda.
  2. Budžetima će se, u skladu sa raspoloživim sredstvima, početi segmentirano projektovati rasvjeta na mjestima na kojim postoji visoka koncentracija privrednih subjekata.

Ipak  najburniju raspravu je izazvala tačka Dnevnog reda Izmjena Poslovnika o radu OV Tešanj, pogotovo u dijelu u kojem je SDA pokušala nametnuti stav da se o podnesenim Inicijativama vijećnika uopće ne raspravlja, ako inicijativa ne dobije „zeleno svjetlo“ od većine da bi se o njoj uopće moglo raspravljati.

Ovakav stav SDA je izazvao burnu reakciju ne samo vijećnika SDP-a, već i drugih stranaka, nakon čega je odgođeno izjašnjavanje o Izmjeni Poslovnika.

Klub vijećnika SDP BiH smatra da je ovo pokušaj osmišljenog gušenja opozicije i glasa građana, kako bi se u narednom periodu na sjednicama OV vodila rasprava samo o onome što predlaže Općinski načelnik i vladajuća većina.

Klub vijećnika SDP BiH se još jednom pokazao kao konstruktivna opozicija i partija koja, kada su interesi građana, ne popušta pod pritiscima pozicije, ali i istinski se protivi pokušaju gušenja parlamentarne demokratije od strane vladajuće SDA.

TEŠANJ ZA SVE NAS!

 

 

                                                                                                          Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

O OO SDP Tesanj