Obavještenje o sazivanju 16. redovne Skupštine dioničara

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15), u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 16. redovne Skupštine dioničara, broj: 1008/18 od 24.05.2018.godine, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU 16. (šesnaeste) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorni odbor saziva 16. (šesnaestu) redovnu Skupštinu dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača.

Skupština dioničara održat će se dana 20.06.2018.godine (srijeda) sa početkom u 1000 sati, u prostorijama „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb, Tešanj.

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2017.godinu koji
uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za
reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2017.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2018.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2018.godinu;
6. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;
7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora;
8. Glasanje o povjerenju preostalim članovima Nadzornog odbora nakon isteka dvije
godine od imenovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH; i
9. Pripreme za izmjene Statuta Društva.

Radna tijela Skupštine :
– Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira
predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
– Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu : Bešlagić Adem – predsjednik, Subašić Almina – član, Terzić Ismir –član, i Kaser Vedran – rezervni član.
– Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.

Učešće u radu i odlučivanju :
– Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara
kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili
posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
– Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem
punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako uputstva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara.
Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u
najboljem interesu dioničara.
Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i važi
samo za ovu Skupštinu.
Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od strane dioničara i punomoćnika,
koja mora biti ovjerene u skladu sa propisima.
– Dioničar ili punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti pisanu prijavu neposredno u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila.
Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje.
Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a ili e-maila, originali se moraju predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.
Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.
– Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati
potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno
punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja
Skupštine.
Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan
održavanja Skupštine.
Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta
prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i
utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.

Prijedlozi dioničara :
– Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu, te ima pravo pisano predložiti svog kandidata za člana Nadzornog odbora.
Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.
Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju neposredno u prostorijama Društva ili
preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila
obavezno se u najkraćem mogućem roku moraju dostaviti originali.

Uvid u materijale :
– Dioničar i punomoćnik dioničara ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 0800 do 1500 sati u prostorijama Društva, na adresi : Bukva bb, Tešanj.
– Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i
izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva :
Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.

Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: [email protected]

Napomena
– Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mešić Danijar, dipl.oec.

Broj:1011/18
Datum, 24.05.2018.godine

Izvor: pobjeda-tesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net