Neumjesne provokacije i kršenje Poslovnika od strane predsjedavajućeg OV Tešanj nisu spriječile usvajanje dva zaključka Kluba vijećnika SDP BiH

Općina Tešanj
Općina Tešanj

U ponedjeljak, 28. maja 2018. Godine, održana je 20. (tematska) sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa dnevnim redom: Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2017. godinu, čiji je osnivač Općina Tešanj.

Prije same sjednice Vijeća održana je radionica na temu Projekat MEG – radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave, tačnije za članova Općinskih vijeća, te članova skupština i nadzornih odbora javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća. Na radionci je prezentovana važnost ključnih principa uspostave tarifa koje će omogućiti održivost i učinkovitost pružanja vodnih usluga.

Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je u punom sastavu prisustvovao na cijeloj radionici, dok su iz pozicije, koja ima većinu u OV Tešanj, bila 3 vijećnika. Nije slučajno da navodimo ovo, jer se onda čudom ne mogu načuditi kada se opozicija žestoko bori za socijalna pitanja i jednakost, kao i ključni princip priuštive cijene.

Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je diskutovao na temu dobiti JP Rad Tešanj i naglasio kako pozicija uvijek ima negativno mišljenje na naše stavove, ali ih kvalitetno iskoristi nakon izvjesnog vremena.

Vijećnici SDP-a su istakli da smo u prošloj godini imali konstantne redukcije, a JP RAD na  kraju godine finansijsku dobit od 400 hiljada KM, što bi značilo da smo i PEB 2 (Probni eksplotacioni bunar 2) mogli završiti sa kojim ne bi imali probleme redukcije vode.

Klub je dalje naveo ono što najviše muči građanstvo, a to je da je stara vodovodna mreža, koja je rađena početkom osamdesetih godina, dotrajala i da su cijevi od azbesta. Azbest je zabranjen unazad desetak godina u svim zemljama svijeta, zbog visokog postotka od kancerogenih oboljenja. Svjesni smo da azbestne cijevi nisu opasnost ukoliko samo voda protiče i nema pucanja cijevi, ali problem nastaje prilikom pucanja cijevi i oslobađanja azbestnih vlakana koje prilikom unosa ili udisanja u respiratorni sistem pogubno djeluje na dišne puteve i pluća. U Jelahu je na samo jednom mjestu u 2017. godini cijev pucala osam puta i svih osam puta su se ta kancerogena vlakna oslobađala i ulazila u vodovodnu mrežu.

U Informaciji o radu i poslovanju JU i JP Klub se osvrnuo na rad JP Toplane Tešanj i pojačane žalbe građana kako moraju da plaćaju usluge i nakon odjavljivanja sa servisa JP Toplane.

Tragom diskusija na rad ova dva preduzeća Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je predložio dva zaključka:

  1. Da u listu prioriteta JKP Rad Tešanj jedan od glavnih prioriteta bude etapna zamjena azbestnih cijevi koje su dotrajale i nalaze se u vodovodnom sistemu;
  2. Da se krene u Izmjenu i dopunu Odluke o daljinskom zagrijavanju Tešnja i uvjeta za isporuku i preuzimanje toplinske energije.

OV Tešanj je jednoglasno usvojilo oba zaključka Kluba vijećnika SDP BIH Tešanj.

Nažalost, i na ovoj sjednici vidjeli svu samovolju Predsjedavajućeg OV Tešanj, Senada Subašića (SDA), koji je bahato i nadobudno oduzeo pravo na diskusiju našem vijećniku Enesu Hodžiću koji je, u skladu sa Poslovnikom o radu OV Tešanj, tražio riječ.

Postavlja se pitanje, za koga, i za čije interese, radi predsjedavajući OV Tešanj kada uskraćuje pravo na diskusiju vijećnika o glavnim pitanjima iz djelokruga nadležosti Općine,  a samim tim se uskaraćuje i pravo građana da čuju stavove vijećnika, o ovako bitnim pitanjima.

Klub vijećnika SDP BiH se i na ovoj sjednici Vijeća pokazao kao konstruktivna opozicija, te da je, kada su u pitanju građani, zdravlje i kvalitet komunalnih usluga ispred svih političkih špekulacija.

 

                                                                                                  Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj