Održana 16. (šesnaesta) redovna Skupština dioničara “Pobjeda” d.d. Tešanj

U srijedu 20.06.2018.godine održana je 16. (šesnaesta) redovna Skupština dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj.

Skupština dioničara donijela je slijedeće odluke :

1. Usvojen je Izvještaj o poslovanju Društva za
2017.godinu koji uključuje finansijski izvještaj i
izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i
Odbora za reviziju
2. Usvojena je predložena Odluka o rasporedu dobiti
ostvarene po godišnjem obračunu za 2017.godinu
3. Za vanjskog revizora Društva za 2018.godinu izabran je :
„Orecons&Audit“ d.o.o. Zenica
4. Mešić Danijar razriješen je sa dužnosti člana Nadzornog
odbora na lični zahtjev
5. Umjesto Mešić Danijara za novog člana Nadzornog
odbora izabran je i imenovan Kotorić Kasim
6. Potvrđeno je povjerenje preostalim članovima
Nadzornog odbora : Junuzović Paši i Ahmetlić
Hajrudinu, prilikom glasanja o povjerenju nakon isteka
dvije godine od imenovanja u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima FBiH
7. Usvojen je predloženi Zaključak o pokretanju aktivnosti
na pripremama za izmjene i dopune Statuta Društva

Izvor: pobjeda-tesanj.ba

O Tesanj Net