Oglas za prijem radnika

Na osnovu člana 41. Statuta i Pravilnika o kriterijima provođenja preocedure za prijem radnik JP  ”Toplana” d.d Tešanj i te osnovu Odluke o prijemu zaposlenika broj 68-8/18 od 27. 08. 2018. god. direktor raspisuje:

OGLAS
za prijem radnika

1. Monter opreme za grijanje i hlađenje,specijalizirani – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove :

 1. Položen ispit za vozača ”B” kategorije
 2. Minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 3. Posjedovanje certifikata za elektrolučno i gasno zavarivanje

UZ PRIJAVU NA OGLAS KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI :

 1.  Kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon;
 2.  Ovjerenu fotokopiju diplome (KV);
 3.  Fotokopiju vozačke dozvole;
 4.  Fotokopiju lične karte;
 5.  Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima .Kao dokaz o radnom iskustvu u struci mogu se dostaviti:
 • potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, na kojima trebaju biti podaci o poslovima koje je kandidat radio tj naziv radnog mjesta i period angažovanja na radnim zadacima,
 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije za penzijsko i invalidsko osiguranje,tako da se iz dokumenta može vidjeti da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo,
 • pismo preporuke,ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja,
 • dokaz o boračko statusu ( ukoliko je kandidat pripadnik boračke populacije),
 • ovjerenu izjavu da kandidatu nije izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom i da se protiv kandidata ne vodi postupak za koji može biti izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom,
 • certifikat certifikata za elektrolučno i gasno zavarivanje .

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto i slijedeće :

 • radno iskustvo u struci,odnosno relevantno radno iskustvo ;
 • motivisanost za rad;
 • komunikativnost;
 • potencijal za razvoj;
 • analitičke sposobnosti

Ugovor o radu se zaključuje na određeno radno vrijeme.

Svi kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente steći će uslove da pristupe praktičnoj provjeri znanja.Ukoliko kandidat ne zadovolji na praktičnoj provjeri znanja, kandidat ne stiče uslove za nastavak konkursne procedure tj sa tim kandidatom neće biti obavljen intervju.

Sa kandidatima sa kojim ne bude bilo moguće stupiti u kontakt u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava smatraće se da je odustao od procedure prijema.

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli BIRO-a za zapošljavanje Tešanj.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom najkasnije 8-og dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli BIRO-a za zapošljavanje Tešanj, na adresu JP ”TOPLANA ” d.d. TEŠANJ,Poslovna zona Bukva br2, 74260 TEŠANJ.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Direktor
Asim Bašalić,dipl.ecc.

O Toplana Tesanj