Odgovor na istup Komisije za informisanje OO SDP TEŠANJ – DEMANTI

Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani općine Tešanj,
Na temelju saopštenja koje je objavila Komisija za informisanje OO SDP Tešanj iznijete su brojne neistine, optužbe i uvrede na račun moje ličnosti. Shodno tome obavezan sam da građanima općine Tešanj i šire javnosti prezentujem cjelovitu i istinitu informaciju, oslobođenu bilo kakve političke konotacije i utemeljenu na argumentima i istinitim tvrdnjama.

Za one koji to ne znaju, mogu reći da je Doc.dr. Ismar Alagić po profesiji doktor tehničkih nauka sa obimnim iskustvom u području pripreme, izrade i realizacije različitih projekata prema zahtjevima i standardima brojnih domaćih i inostranih organizacija.

U prilog navedene činjenice govore brojni rukovodni poslovi i dužnosti koje sam obnašao u proteklom periodu, a za čije pozicioniranje nije tražena politička ili neka druga pripadnost, izuzev stručnosti i individualne sposobnosti. Više od 70 naučno-stručnih radova i stručnih studija publikovanih na konferencijama i kongresima u BiH i inostranstvu govore da je taj rad verifikovan od strane kompetentnih i politički neovisnih krugova struke. Obrazovanje i stručno usavršavanje sticano u BiH, Japanu, Italiji, Austriji i Švicarskoj je angažmanom na poziciji Savjetnika općinskog načelnika za pristup EU-fondovima stavljeno u funkciju interesa lokalne zajednice i svih njenih građana bez obzira na njihovu političku, etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Brojni međunarodni kontakti koje posjedujem sa ljudima od imena i struke su doprinijeli da općina Tešanj postane interesantna destinacija koju posjećuju brojni zvaničnici i isti se aktivno uključuju u unapređenje kvaliteta života na ovim prostorima. U prilog navedene tvrdnje svjedoče brojna saopštenja Press službe općine Tešanj i izjave zvaničnika iz BiH i inostranstva koji su posjetili našu općinu. Možemo sa ponosom istaknuti da je općina Tešanj jedna od 10 općina u BiH gdje se realizuje MDGF projekat, a rezultati finansijske podrške su vidljivi kroz obimne radove na rekonstrukciji nacionalnih spomenika Eminagića kuća i Gradina. Općinski koordinator MDGF projekta u općini Tešanj je Dr. Ismar Alagić, a o tome kolike su njegove zasluge u svemu tome ostavljam iskrenim i dobronamjernim građanima općine Tešanj da o tome lično prosude i donesu vlastiti zaključak bez uticaja pojedinih političkih partija.

Od dolaska na poziciju Savjetnika općinskog načelnika preuzeo sam poziciju i Vođe razvojnog tima općine sa ciljem da lokalni ekonomski razvoj naše zajednice učinimo bržim, efikasnijim i zasnovanim prvenstveno na znanju i rezultatima. Razvojni tim općine Tešanj je formiran od ljudi koji posjeduju stručne kvalitete, ne pitajući ih kojoj političkoj opciji pripadaju, već samo šta znaju raditi i šta su postigli na predmetnom području u ranijem periodu. U tom području uspostavljena je uspješna saradnja predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora. Predstavnicima NVO sam uvijek pružao podršku i asistenciju sa osnovnim ciljem da doprinesu boljitku naše zajednice. Iskreno mislim da je bolje da o tome kažu njihovi predstavnici, a ne određene političke partije koje pokušavaju na rušenju i neargumentovanim napadima ubirati sitne političke poene.

Prema ocjenama predstavnika brojnih domaćih i međunarodnih institucija (REZ, SNV, UNDP, GTZ i dr.) koje su uključene u različite vrste projekata, općina Tešanj se svrstava među najaktivnije jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju priprema i realizacija istih.
Nije potrebno ići daleko, dovoljno je da odete na neki od internet portala (npr. www.cbc-cro-bih.net) na kojima su na transparentan način objavljeni razrađeni projektni prijedlozi i da se lično uvjerite koliko je općina Tešanj korak ispred svih drugih. U razradu i pripremu svih navedenih projekata aktivno je uključen Dr.IsmarAlagić.

Kada je riječ, o kandidovanim projektima prema Fondu za održivi razvitak FBiH OdRaz, mogu odgovorno ustvrditi da je općina Tešanj pozitivan primjer po broju i kvalitetu kandidovanih projekata. Kriteriji za odabir i pripremu projekata su prvenstveno bili njihova usaglašenost sa odrednicama Strategije razvoja općine Tešanj 2007-2015, važećih strategija viših nivoa u BiH, odluka nadležnih organa općine i uslovi donatora. Ovom prilikom moram istaknuti da je općina Tešanj uložila velike napore da se uobzire svi relevantni prioriteti i da Fond ODRAZ u skladu sa važećim zakonskim aktima i kriterijima podrži ono što je interes svih građana. Shodno, tome kao prioritet svih prioriteta odabran je projekat iz područja vodosnabdjevanja koji treba da doprinese popravljanju postojećeg stanja kada je u pitanju kvalitet i pouzdanost snadjevanja pitkom vodom svih građana općine. Dok je slučaju kandidovanih projekata koje je potpisao „samozvani Načelnik općine Tešanj“, obećano sufinanciranje projekata od strane općine, a da zvanično o tome nisu konsultovani organi općine Tešanj.

O kvalitetu i rezultatima rada MZ Jelah, nemam potrebu da govorim, niti to želim ovom prilikom. Zasigurno da sam kao stanovnik Jelaha veoma zainteresovan da kao svi njegovi građani imam bolji kvalitet života. Međutim, u tim nastojanjima uvijek se vodim sa principima zakonitosti, pravičnosti i stručnosti. Ozbiljnost svakoga pojedinca je usko povezana sa njegovom ličnom kompetencijom da učestvuje u određenim procesima. U određenim situacijama „nivo znanja o vlastitom neznanju je značajan nivo znanja“. Lična kompetencija sviju nas u velikom broju slučajeva nominuje za učesnike ili neučesnike određenih aktivnosti. Ono što je nepobitna činjenica da Dr.Ismar Alagić nikada nije radio, niti će raditi na štetu bilo kojeg građanima općine Tešanj. Cjelokupni moj životni i profesionalni angažman je usmjeren ka afirmaciji općine Tešanj kao sredine poslovne izvrsnosti, održivog ekonomskog razvoja privlačne za domaće i inostrane investicije. Stoga optužbe da radim na odbijanju investicija su neistinite i nedobronamjerne, a one koji to tvrde pozivam da ličnim primjerom pokažu šta su to oni uradili po tom pitanju. Rezultati rada bilo koga od nas treba da budu mjerljivi, problem je ako nemate šta izmjeriti!
Jedna stara izreka kaže „Nije važno šta kažu, već tko to kaže“. Ja ipak mislim da svi koji me poznaju, veoma dobro znaju tko je Dr.Ismar Alagić i da sve što sam postigao u proteklom radu i djelovanju je ostvareno na jedan skroman i dostojanstven način insistirajući na poštovanju sistema vrjiednosti zasnovanog na kompetencijama, dobronamjernosti i uvažavanju svakog pojedinca. Drugi koji nastupaju sa pozicija nekompetencije, zlonamjernosti i svakodnevnog sitnog politikanstva, treba da znaju da takvim postupcima dosta više govore o sebi samima, a ne o drugima koji pošteno i čestito obavljaju svoj posao.

Svi Vi veoma dobro znate da se Dr.Ismar Alagić nikada ne predstavlja za ono što nije. A o ovim drugima koji se bave falsifikovanjem i neistinitim predstavljanjem treba da dosta više kažu relevantni organi i institucije u čijoj je to nadležnosti.

S poštovanjem,
Doc.dr. Ismar Alagić

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *