Saziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 7/08),

 

S A Z I V A M

32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 20.09.2011. godine

(UTORAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”  broj 7/08) za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlažem predtačke:

 

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B)   VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE,

 

i sljedeći

 DNEVNI  RED

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu (Rebalans);
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o koeficijentu i Rješenja o imenovanju zamjenika Općinskog pravobranioca;
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju upravnih odbora zdravstvenih ustanova (ukoliko se dovrši procedura usaglašavanja prijedloga sa Ministarstvom ZDK);
  5. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina u Jelahu i Tešanjci (koje se koriste za potrebe veterinarske ambulante) na korištenje d.o.o. “Veterinarska stanica” Tešanj;
  6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta dr.sv.”Inžinjering1” d.o.o. Rosulje (zemljište u Ljetiniću);
  7. Prijedlog Rješenja u skladu sa čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu – dodjela zemljišta Žilić

Eminu iz Dž. Planja;

8.      Prijedlog Rješenja u skladu sa čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu – dodjela zemljišta Mujkić

Mehmedu iz Miljanovaca.

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Esmir Subašić

O Press Opcine