Prezentacija projekta TECEX

U Sali Općinskog vijeća Tešanj održana je prezentacija projekta ”TECEX” (Izvrsnost Tešanjskih Zanata) koji na području općine Tešanj realizuje Udruženje građana ”Sehara” Tešanj u saradnji sa TRA Agencija za razvoj općine Tešanj i Javna ustanova ”Muzej” Tešanj a u sklopu UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II) kojeg finansira Europska unija u iznosu od 1,5 miliona eura.

 Na prezentaciji je prisustvovalo 13 zanatlija koji kroz svoj rad aktivno doprinose valorizaciji tradicionalnih zanata i proizvoda na području općine Tešanj i na taj način doprinose njihovom očuvanju. Zanatlije, kao što su kovači, drvorezbari, kaligrafi, limari, krojači i drugi, izrazili su interes da se aktivno uključe i daju doprinos u realizaciji ovog ali i drugih sličnih projekata koje UG ”Sehara” Tešanj bude realizovala na području općine Tešanj u narednom periodu ali su istakeli i različite probleme koji se tiču njihovog rada. Slaba mogućnost stvaranja prihoda, nedostatak repromaterijala i alata, nedovoljna promocija i pravna legislativa su samo neki od pomenutih problema sa kojima se tradicionalne zanatlije susreću u svom radu i koji koče njihov razvoj.

 Menadžment Tim udruženja (Miralem Alić – Izvršni direktor udruženja, Almir Ramić – Projekt menadžer udruženja i Sabahudin Hotić – Koordinator) je naglasio važnost organizovanog rada na promociji i razvoju tradicionalnih zanata i proizvoda kao i cjelokupnog razvoja kulturno – turističkih potencijala općine Tešanj kroz uzajamnu saradnju i podršku svih relevantnih aktera iz javnog – privatnog sektora.

 Almir Ramić (Projekt menadžer udruženja) je prezentovao osnovnu svrhu projekta i ključne aktivnosti projekta, zatim istakeo ulogu i važnost učešća zanatlija sa područja općine Tešanj u realizaciji ovog projekta kao i stavljanju kulturno historijskog naslijeđa općine Tešanj u službu generatora društveno – ekonomskog razvoja općine Tešanj.

 Na kraju prezentacije najavljene su naredne aktivnosti u okviru projekta (modna revija tradicionalnih bosanskih nošnji i edukacija zanatlija u oblasti razvoja poslovnih vještina) nakog čega su svi prisutni posjetili novootvorenu kancelariju udruženja u Ul. Enesa Galijaševića bb, Tešanj.

 Više informacija o projektu na www.tecex.org (stranica u fazi ažuriranja).

UG “SEHARA” Tešanj

O Press Opcine