Dodatne količine pitke vode

Radna grupa koju sačinjavaju predstavnici općine Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj na čelu sa Doc.dr. Ismar Alagić, Savjetnikom općinskog načelnika za pristup EU-fondovima je imala sastanak sa Izvođačima predstavnicima konzorcija Projekt d.d. Nova Gorica, Slovenija i Institut za hidrotehniku Sarajevo u vezi davanja sugestija na dostavljeni Nacrt projektnog zadatka za izradu stručnih podloga za prvu fazu snabdijevanja općine Tešanj dodatnim količinama pitke vode. Obezbjeđivanje dovoljnih količina pitke vode je alarmantni problem na području općine Tešanj. U cilju prevazilaženja navedenog problema općina Tešanj u saradnji sa JP RAD d.d. Tešanj je pokrenula konkretne aktivnosti i angažovala renomirane stručne institucije na rješavanju navedenog problema. Današnjem sastanku su prisustvovali Doc.dr. Ismar Alagić-Vođa tima, Himzo Bošnjak dipl.inž.građ., Fuad Mešić dipl.ecc., Indir Kapić dipl.inž.građ. sa strane Naručioca i Investitora, dok su Igor Vuga dipl.ecc., Rajko Vecchiet dipl.inž.građ i Nijaz Zerem dipl.inž.građ. predstavljali Izvođače na predmetnom projektu. Dogovoreno je da se navedeni dokument dostavi Naručiocu najkasnije do 15.01.2012. godine, kada bi se pristupilo daljim koracima na projektovanju i rješavanju navedenog problema.

O Press Opcine