Održana 34. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

U srijedu, 21. decembra, u Sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana je 34. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

 1.Prijedlog Zaključka vezanog za inicijativu Grupe građana MZ Ljetinić po pitanju Odluke o razrješenju organa MZ i imenovanju povjerenika;

2.Prijedlog Zaključka vezanog za inicijativu Grupe građana MZ Šije po pitanju vodosnabdijevanja i rada organa MZ;

3.Izjašnjenje na postupak imenovanja upravnih odbora u zdravstvenim javnim ustanovama (po aktu Ministarstva zdravlja ZDK);

4.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2012. godinu;

5.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu;

6.Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH;

7.Prijedlog Odluke o naknadama za vatrogastvo;

8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu,

9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu finansiranja nevladinih organizacija;

10.Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj;

11.Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja na nekretninama na Općinu Tešanj (zgrada Obdaništa);

12.Prijedlog Odluke o utvrđivanje općeg interesa za izgradnju bunara na katastarskoj parceli broj: 929 k.o. Miljanovci Gornji;

13.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju nekretnina na korištenje po zahtjevu “Madi” d.o.o. Tešanj;

14.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na prostoru benzinske pumpe “Ćeman Energoprom” na Tešanjci;

15.Nacrt Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije;

16.Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu;

17.Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu.

Na samom početku, novoimenovani vijećnik Ermelina Ćostović (SDP) je položila svečanu zakletvu – vijećnik Benjamin Smailbegović je podnio ostavku zbog sukoba interesa.

S obzirom da je u dnevnom redu planirano da sjednica bude održana u dva dijela, Vijeće je donijelo zaključak da se umjesto nastavka održi nova sjednica Vijeća, zbog mogućnosti blagovremenog djelovanja amandmanima. Također, usaglašen je i dnevni red za 34. sjednicu Vijeća (ostale tačke predložene u Sazivu su ostavljene za 35. sjednicu):

 1. Zanavljanje Odluke za kreditno zaduženje kod Evropske investicione banke za rješavanje vodovoda i kanalizacije na području općine Tešanj;

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za raspuštanje organa MZ Ljetinić i imenovanje povjerenika;

3. Prijedlog Zaključka vezanog za inicijativu Grupe građana MZ Šije po pitanju vodosnabdijevanja i rada organa MZ;

4. Izjašnjenje na postupak imenovanja upravnih odbora u zdravstvenim javnim ustanovama (po aktu Ministarstva zdravlja ZDK);

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2012. godinu;

6. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH;

7. Prijedlog Odluke o naknadama za vatrogastvo;

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu;

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu finansiranja nevladinih organizacija;

Najviše rasprave je bilo oko treće tačke dnevnog reda Prijedlog Zaključka vezanog za inicijativu Grupe građana MZ Šije po pitanju vodosnabdijevanja i rada organa MZ, koju je Vijeće usvojilo uz zaključak:

1. Preporučuje se Organinima MZ Šije da sazovu Zbor građana mjesne zajednice.

Rasprave je bilo i oko četvrte tačke dnevnog reda Izjašnjenje na postupak imenovanja upravnih odbora u zdravstvenim javnim ustanovama (po aktu Ministarstva zdravlja ZDK), koja je nakon dodatnih objašnjenja usvojena. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 17,10 sati.

O Press Opcine