Održana 19. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 19. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa predloženim dnevnim redom:

  1. 1.Uslovna saglasnost na trasu autoputa na Koridoru V-c na području općine Tešanj,

  2. 2.Prijedlog Odluke o dopuni člana 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinske izborne komisije,

  4. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu,

  5. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2013.godine,

  6. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2013. godinu,

  7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Prije usvajanja dnevnog reda, Općinski načelnik je informisao Vijeće o dešavanjima tokom poplave – broju oštećenih objekata i puteva, spašavanju stanovnika, čišćenju i dezinfekciji poplavljenih područja, kao i broju klizišta i aktivnostima koje se provode na saniranju nastalih šteta.

Prilikom usvajanja dnevnog reda, dnevni red je proširen sa tri tačke:

  1. Odluka o prodaji nekretnina

  2. Rješenje o produženju mandata prvostepenoj komisiji

  3. Rješenje o odbacivanju žalbe na rješenje Općinskog vijeća.

Najviše rasprave je bilo oko prve tačke dnevnog reda (Uslovna saglasnost na trasu autoputa na Koridoru V-c na području općine Tešanj), koju je Vijeće, uz zaključke usvojilo.

Također, rasprave je bilo i oko Informacije o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu i Informacije o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, koje je Vijeće, uz usvojene zaključke prihvatilo.

Druga tačka dnevnog reda (Prijedlog Odluke o dopuni člana 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj) nije prihvaćena.

Ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 17,45 sati.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

O Press Opcine

Komentariši