OO BPS / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

bps

Tamna strana lokalne uprave općine Tešanj

Opštinska organizacija Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović Tešanj, ponukana pričama pomoćnice načelnika općine Tešanj u prostorijama ustanove i općine o ulozi i radu predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj o (NE) izboru direktora te ustanove, je prinuđena reagovati i građane upoznati o kakvim se manipulacijama uistinu radi, a u cilju zaštite poštenja, moralnosti i digniteta istog, odnosno g-dina Hatibović Mirsada.

Dotična gospođa, uživljena u ulogu kritizera koju je sama izabrala, ili to radi po naredbi nadređenih, krivicu zbog višegodišnje opstukcije izbora direktora Apoteke sada kroz neistine i laži plasira zajedno sa dijelom uposlenika Apoteke i pokušava svaliti i prenijeti na predsjednika Upravnog odbora (UO). Ovaj slučaj možda ne bi ni bio interesantan da se lokalna uprava Općine sa menadžmentom Apoteke nije okomila baš na ovog čovijeka koji je oličenje poštenja i moralnosti i svoju funkciju predsjednika UO obavlja časno i pošteno, u skladu sa svim zakonskim i moralnim principima. I umjesto da se lokalna uprava ponosi što ima ovakvog čovjeka, prikrivajući svoje nedostatke, njega pokušava staviti na stub srama. Stoga, dragi građani, evo priče iz ugla istine, poštenja i pravde, a vi zaključite i donesite sud da li je krivac u slučaju Apoteke Tešanj lokalna uprava i menadžment te javne ustanove (JU) ili predsjednik UO koji je upravo radi svog poštenja i principijelnosti u provođenju Zakona postao smetnja politikantskih manipulacija sa kojima se on bori već nekoliko godina i na kraju, zbog čega je podnio ostavku:

Kakvu tajnu krije JU Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj zbog koje rukovodstvo SDA općine Tešanj NE dozvoljava da se procedura izbora i imenovanja direktora po ČETVRTI PUT obavi i završi do kraja u skladu sa logikom zakona koji uređuju tu djelatnost? Vjerujemo i slažemo se sa lokalnom upravom Općine i dotičnom gospođom koja istu predstavlja, da se u ovakvoj situaciji nije našla niti jedna ustanova u Bosni i Hercegovini. A tim više kada se zna da Apoteka tragajući za poslušnim, a ne sposobnim direktorom, posluje bez istog već duži vremenski period. Sa ovom situacijom je detaljno upoznat i Načelnik Općine od koga je BPS kao politički subjekat više puta tražio da lošu situaciju u Apoteci riješi onako kako to nalažu pravila, odnosno Zakoni, ne dozvoljavajući da se oko ovog slučaja pravi javna harlabuka. Ali pošto on i dalje taktizira, a njegovi pomoćnici o ovom slučaju šire laži i glasine, mi sada jednostavno moramo javno reći šta je istina! Radi boljeg uvida i razumijevanja slučaja Apoteka Tefarm Tešanj, slijed događanja posljednjih nekoliko godina u ovoj JU ćemo navesti hronološkim redom kako slijedi, a građanima ostavljamo na savjest da sami izvuku zaključak:

– Obrađujući redovne godišnje Izvještaje o poslovanju JU za 2010.godinu, na sjednici Općinskog vijeća smo otkrili i dokazali da je menadžment Apoteke u tom Izvještaju dao lažne informacije o financijskom poslovanju, odnosno da iskazana dobit od cca 900,00KM nije tačna, nego su činjenice pokazale da je Apoteka već tada poslovala sa gubitkom cca 50.000,00 KM. Tada smo kao klub BPS u Općinskom vijeću zatražili smjenu menadžmenta Apoteke (direktora) što je Općinsko vijeće prihvatilo i o istom donijelo zaključak. Međutim, unatoč činjenicama, ni bivši ni sadašnji Načelnik taj zaključak nikada nisu realizovali.

– Posljedica takvog stanja je došla već iduće godine kada je u Izvještaju o poslovanju Apoteke iskazan gubitak od 98.000 KM. I pored toga, tadašnji Načelnik ne provodi zaključak Općinskog vijeća, nego je Općinskom vijeću predložio postupak gašenja ove JU vjerovatno sa ciljem da se sakriju tragovi bahatog ponašanja menadžmenta spram sredstava, odnosno kapitala čiji je vlasnik Općina Tešanj iz koga se već godinama finansira rad SDA. Interesantno je da je direktorica Apoteke u to vrijeme uspijela da od jedne revizorske kuće dobije pozitivno mišljenje koje je nju “rehabilitovalo”, a Općinskog Načelnika i stručne službe zadovoljilo svojim nalazom, iako su vijećnici BPS i tada ukazivali na propuste i nezakonitu spregu sa revizorima. (napominjemo da je direktorica Apoteke 2011.godine za reviziju poslovanja angažovala jednu lokalnu revizorsku kuću, ali kada su revizori ušli u analizu dokumentacije i vidjeli o kakvom se poslovanju radi, ne želeći sukobe sa direktoricom zbog istine koju bi morali iznijeti, a ne želeći ni lažno prikazati stanje, prekinuli su rad. I na to smo upozorili Načelnika i tražili da radi autentičnosti on obavi razgovor sa dotičnim revizorima i sazna zašto nisu nastavili reviziju, ali on to nije želio da uradi. Zašto?)

– Kako je vrijeme teklo, a radi isteka redovnog mandata direktora, 12.04.2012.godine Upravni odbor Apoteke je donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje novog direktora. Po zatvaranju konkursa Upravni odbor glasovima dva člana preglasava Predsjednika UO i donosi odluku kojom na poziciju direktora unatoč svim problemima i zaključcima Općinskog vijeća u prethodnom periodu, ponovo bira staru direktoricu koja je na toj funkciji bila već 18 godina. Odluka je po važećim procedurama proslijeđena Načelniku općine na davanje saglasnosti (koja se čekala 6 mjeseci, a rok za okončanje postupka predviđen zakonom je 60 dana). Zbog narušavanja procedure izbora, jedan od kandidata na konkursu je tužio Upravni odbor, odnosno Apoteku, te je sud presudio u korist tužitelja, pa je time odluka o izboru direktora postala ništavna.

– 08.04.2014.godine Upravni odbor Apoteke je donio odluku o raspisivanju novog konkursa za izbor i imenovanje direktora. U toj proceduri 23.06.2014.godine bivša direktorica kao jedan od kandidata u izbornoj proceduri povlači svoju kandidaturu, a Upravni odbor glasovima dva člana ponovo nadglasava Predsjednika i donosi odluku o poništenju konkursa, iako su imali drugorangiranog kandidata koji u cjelosti ispunjava uslove konkursa na šta je Predsjednik UO i tom prilikom ukazivao, ali od ostala dva člana nije bio uvažen.

– 03.07.2014.godine Upravni odbor Apoteke donosi odluku o raspisivanju i trećeg konkursa za izbor i imenovanje direktora. Iako je u prethodnom postupku bila sama odustala, stara direktorica na ovaj konkurs ponovo aplicira. Interesanto je da je pored svega do tada učinjenog, UO ponovo nadglasavanjem od strane dva člana izabira za direktora, ali ovaj puta zbog pritisaka javnosti i ukazivanja na nezakonitosti, ne dobiva saglasnost Općinskog Načelnika. Međutim, ona nastavlja svoj rad na mandatu vršioca dužnosti na koju je takođe prethodno od istog UO i na isti način izabrana.

– 08.10.2014.godine ističe mandat VD direktora Apoteke kada joj ista dva člana Upravnog odbora ponovno daju novi mandat VD-a što je protivno Zakonu, a na što je Predsjednik UO i tada upozoravao ostale članove, ali kao i obično, nije bilo svrhe. Obzirom da je ta odluka protivna Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a što se vidi iz odgovora Federalnog ministra zdravstva (broj:06-03-4769/12 od 14.08.2012.godine) u kojem stoji da je članom 67. pomenutog Zakona predviđena mogućnost izbora VD direktora, ali najduže na period do 6 mjeseci, s tim da se u tom roku mora izvršiti izbor i imenovanje, jer se mandat VD direktora ne može produžiti. Ovakva odluka UO je takođe i u suprotnosti sa članom 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama u kojem stoji: : „Direktora javne ustanove imenuje i razrješava upravni odbor javne ustanove, na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice. Lice koje nije dobilo saglasnost za direktora od strane Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice, ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora, odnosno vršioca dužnostu direktora“.

Predsjednik Upravnog odbora odbija da potpiše takvu nezakonitu odluku, a bivša direktorica nastavlja da obavlja ovu funkciju uz prećutno odobravanje i Načelnika općine. Pri tome nekim uposlenicima prijeti otkazom, provodi različite vrste mobinga (sa čim je upoznat i načelnik), a u istom periodu upošljava nove radnike, koje ne prijavljuje ili su pak angažovani po ugovoru o djelu, što je opet suprotno Zakonu.

– Dok u ovoj JU traje tako konfuzno stanje, izbor direktora po četvrtom konkursu raspisanom 20.03.2015.godine je blokiran, jer pravna služba osnivača (Općine) odbija da se očituje na zahtjev Predsjednika UO o obavezi primjene važećih zakona u proceduri izbora direktora koje mu dva člana Upravnog odbora negiraju kao važeće, a na koje se on pozivao.

Obzirom da predsjednik Upravnog odbora ne želi učestvovati u protuzakonitim radnjama i donositi protuzakonite odluke, a što su dva člana Upravnog odbora pokušala i na sjednici održanoj dana 08.04.2015.godine, predsjednik Upravnog odbora raspušta sjednicu i time sprječava donošenje još jedne nezakonite odluke koju su željeli ostala dva člana Upravnog odbora. Treba li na kraju napominjati da jednog od ostala dva člana UO kontroliše SDA, a drugog dosadašnja direktorica koja je inače član UO iz reda uposlenika.

Pitanje je da li se u radu Apoteke već godinama događaju nepravilnosti koje bi trebalo posuti pepelom i sakriti od očiju javnosti, ili je riječ o nečijem hiru, samovolji ili demonstraciji moći? Na kraju to nije ni važno, bitno je da se negativno odražava na rad i poslovanje ustanove. Tri godine traje naša grčevita borba sa rukovodstvom SDA Tešanj u spriječavanju provođenja zakonom obavezne procedure kod izbora direktora ove JU, ali bezuspješno.

Radi kontinuiranog sukoba odgovornih lica u menadžmentu i UO Apoteke sa zakonskim obavezama, radi ignorisanja svih sugestija na provođenje zakonitosti od strane Predsjednika UO, te radi indolentnog ponašanja lokalne uprave u čitavom postupku, a ne želeći da učestvuje u takvim ujdurmama pred kojima je nemoćan, Predsjednik Upravnog odbora je podnio ostavku na svoju dužnost. Ovakvom postupku je dodatno doprinijela činjenica što u posljednje vrijeme menadžment Apoteke u sprezi sa odgovornim licima lokalne uprave Općine pokušavaju sve probleme i nezakonite radnje Apoteke fakturisati predsjedniku UO, dakle Mirsadu Hatiboviću, što je krajnje nepošteno, drsko i bezobrazno.

Ovakva politika vođenja javnih ustanova je ogledalo rada prije svega SDA, a ide na čast Načelnika i korumpiranih članova Upravnog odbora (Karahmet Izudin i Badema Salkičević) pa na kraju i direktorici Apoteke. Oni su, kako se čini, odlučili prkositi ne samo Zakonima, nego i javnosti i generalno politici SDA koja je ove godine, tobože, odlučila da se izbori sa svim nepravilnostima i protuzakonitim radnjama u javnim ustanovama i javnim preduzećima, te javno zagovara smjenu nesposobnih i neuspješnih direktora, koji su smetnja uspješnom poslovanju i napretku.

Rukovodstvo SDA naše općine očito ima svoju skrivenu politiku, privatne razloge i privatna tumačenja zakona, koja uzdiže iznad važećih institucija i Zakona. Takav stav, odnos i postupke opravdavaju višim ciljevima i razlozima koje ne trebaju znati svi. Oni su rezervisani samo za odabrane. Da li iza svega toga stoje skriveni interesi? Gdje završava stvarna dobit ove JU? Kod pojedinaca rukovodstva? U SDA? Ili kod svih zajedno?

Ali građani trebaju znati jednu činjenicu koja se lahko može dokazati, a to je da apoteke sličnih performansi kao Tefarm Tešanj, pa čak i manje, pored istih plaća uposlenika, za godinu dana ostvare dobit između 200.000 i 250.000 KM.

Koliki je to gubitak za Općinu u proteklih 20 godina direktorovanja nesposobnih, a pogotovo u vrijeme kada je ta Apoteka bila jedina na tržištu ovog prostora i kada su isti lijekovi u odnosu na današnje cijene naplaćivani 300 -500 % više? Je li realno da pri takvim pokazateljima ova Apoteka posluje sa dobiti od nekoliko stotina KM ili čak sa gubitkom?

Neka svako sebi da odgovor koliko je to stipendija, penzija ili neizgrađenih objekata, te da li je to normalno i moralno! Mi smatramo da nije, ali nažalost sami to ne možemo promijeniti radi čega pozivamo sve političke subjekte, lokalnu upravu i građane da se konačno otrijezne i ovu višegodišnju agoniju okončaju poštujući Zakone, a ne sramno prozivajući i optužujući one koji se bore za zakonitost i transparentnost. Neka im je na čast!

OPĆINSKA ORGANIZACIJA
BPS SH TEŠANJ

O bps-sh-tesanj

Komentariši