Preliminarna Lista prioriteta 2016

savjet3

U subotu, 30.01.2016. godine, održana je 6. sjednica  Savjeta NHU “OSLONAC”, kojoj su prisustvovali:
Husein Alić, Salih ef. Haušić, Ajša Brkić, Sabrija Kavazović, Adem Huskić, Nedžad Unkić i Fuad Šišić.

Ova sjednica je obilježene sljedećim denvnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Savjeta
  2. Formiranje liste prioriteta za 2016.godinu
  3. Prijedlog Izvještaja o radu za 2015
  4. Prijedlog Plana rada za 2016.godinu
  5. Prijedlog Strateškog plana za period 2016-2020
  6. Priprema redovne Skupštine NHU “Oslonac”
  7. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 5. Sjednice Savjeta.                                                                    

Ad. 2

Savjet je analizirao izvjestaje komisija nakon obilaska podnosilaca zahtjeva, te je na osnovu kriterija izvršeno bodovanje i usaglašen je prijedlog liste prioriteta za 2016.godinu. U skladu sa ranije donesenim zaključcima za prvih 10 rangiranih će se izvršiti dodatne provjere sa stanovišta posjedovanja imovinei primanja, te će se nakon toga donijeti konačna lista. Za dodatne provjere se zadužuje članovi Savjeta: Kavazović Sabrija, Unkić Nedžad i Brkić Ajiša. Rok za ove provjere je kraj naredne sedmice.

Privremena lista prioriteta:

NOVI OBJEKTI

R.br. Ime i prezime Rang
1 Kruško Edin
2 Kovačević Almir 60,00
3 Hasambašić Sanel 58,00
4 Ramić Muho 57,00
5 Ogrić Munib 52,00
6 Kavazović Jasmina 52,00
7 Softić Sabina 52,00
8 Omić Eldin 50,00
9 Beširević Mevlida i Aldin 49,00
10 Kargić Nisvet 47,50
11 Salkić Mirheta 46,50
12 Kargić Mustafa 46,50
13 Aldobašić Muhidin 45,50
14 Sejdić Šahza 41,50
15 Prnjavorac Sena 40,50
16 Spahić Mirso 39,00
17 Kalabić Ćerima 38,00
18 Dizdarević Hajrudin 37,00
19 Ćehić Adem 35,00
20 Hasanić Sejada 34,00
21 Ljevaković Mirnesa 33,00
22 Kamenica Esad 31,00
23 Sinanović Rasma 0,00
24 Mehinović Miralem 0,00
25 Delić Admir 0,00
26 Nuraga Fojnica 0,00
POMOĆ

R.b. Ime i prezime Rang
1 Sejmenović Alema 64,00
2 Dervić Almir 63,00
3 Dikadžić Esad 59,00
4 Sarajlić Ramiz 53,00
5 Hojkurić Mirsad 50,00
6 Beširević Mevlida i Aldin 49,00
7 Ustalić Admir 48,50
8 Dervić Azra 46,00
9 Hatkić Mihret 46,00
10 Ibrahimkadić Almir 45,00
11 Husičić Nedžad 43,00
12 Hajrić Senad 40,00
13 Barić Goran 39,50
14 Kalabić Ćerima 38,00
15 Spahić Mirhet 37,50
16 Perić (Đorđe) Marijana 36,00
17 Hodžić Jasmin 36,00
18 Mehić Meho 35,00
19 Hasanić Sejada 34,00
20 Avdušinović Husein 28,00
21 Sinanović Rasma 0,00
22 Kurdić Džemal 0,00
23 Mehinović Miralem 0,00
24 Mujagić Zineta 0,00
25 Kruško Fikret 0,00

Ad. 3

Savjet je usvojio Prijedlog Izvještaja o radu NHU “Oslonac” za 2015.godinu.Isti će biti predložen Skupštini na usvajanje.

Ad. 4

Savjet je usvojio Prijedlog Plana rada NHU “Oslonac” za 2016.godinu.Dogovoreno je da se u dijelu koji se odnosi na Akcioni plan predvide i aktivnosti obilježavanja desegodošnjice rada NHU “Oslonac”.

Ad. 5

Savjet je analizirao Prijedlog Strateškog plana za 2016-2020. Isti će biti predložen Skupštini na usvajanje.

Ad. 6

Savjet je analizirao Prijedlog Odluke o priznanjima za najboljeg donatora, člana i aktivistu i zahvalnicama za istaknute članove NHU “Oslonac”. Dovoreno je da se ove godine dodjele priznanja za IZBA kao najbolji donator, Prnjavorac Numan-najbolji član i Halilović Ahmedkao najbolji aktivista. Dogovoreno je da se dodjeli i 30 zahvalnice, te da se među iste uključe penzioneri koji su stalni članovi bez obzira na iznos uplata.

Zadužuje se Unkić Nedžad da obezbjedi izradu priznanja.

Ad. 7

Savjet je razmatrao vanredni zahtjev za pomoć Kozlić Uzeira iz Topčić polja. Dogovoreno je da sekretar udruženja kontaktira istog te da se tačno utvrdi iznos tražene pomoći nakon čega bi se donijela konačna odluka o uključivanju u ovu akciju.

Dogovoreno je da se zahtjev Dizdarević Enese iz Tešnja uključi u redovne zahtjeve za iducu godinu obzirom da je isti pristigao nakon zaključivanja zahtjeva za 2016.godinu.

Zadužuje se sekretar da općinskoj službi negativno odgovori na upit o uključivanju NHU “Oslonac” u rješavanje uknjižbe zemljišta na Kovačević Almira iz Raduše obzirom da je predmet našeg djelovanja samo izgradnja objekata.

Savjet je upoznat sa realizacijom projekta za Kruško Edina, zatim sa stanjem bankovnih računa.

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *