ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, održana je javna rasprava o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, u organizaciji  kantonalnog Ministarstva zdravstva.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Kantonalne bolnice Zenica, doktori specijalisti za određene oblasti medicine, a čiji poslovi su vezani za navedenu oblast, predstavnici primarne zdravstvene zaštite, predstavnici nevladinog  sektora – kantonalno i federalno udruženje  dijaliziranih i transplatiranih bolesnika i određeni broj građana kojima je uspješno izvršena transplatacija.

U uvodnom dijelu javne rasprave prisutnima se obratila Indira Krujeziu, sekretar Ministarstva zdravstva, koja je upoznala prisutne sa pravnim okvirom za donošenje navedenog Zakona i novim predloženim zakonskim rješenjem „pretpostavljenog pristanka„ prema kojem je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darivalac za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Zakon propisuje da pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja, punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva.

Predloženim izmjenama propisuje se uspostavljanje registra osoba koje nisu saglasne sa darivanjem organa i tkiva poslije smrti, s tim da je do uspostavljanja navedenog registra dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja samo uz pismeni pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljtnog djeteta, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Ministar Ministarstva zdravstva dr. Dragoljub Brenjo, u uvodnom obraćanju je istako da oblast transplantacije zahtijeva multidisciplinarni pristup sa aspekta pravnog, zdravstvenog socijalno-ekonomskog i duhovnog pristupa, a pri tom se posebno osvrnuo na  psihološki pristup transplantiranih pacijenata.

 Dr. Nermina Rizvanović, specijalista anesteziolog i reanimatolog, koordinator za uzimanje i presađivanje organa i tkiva, u Kantonalnoj bolnici Zenica, u uvodnom dijelu je govorila o postupku multidisciplinarnog utvrđivanja moždane smrti i daljim aktivnostima koje se poduzimaju ako postoji saglasnost za eksplantaciju organa umrle osobe i posebno istakla da predloženi zakon nema alternativu i da treba biti usvojen i da su doktori Kantonalne bolnice Zenica praktično dokazali da posjeduju znanje u oblasti eksplantacije organa.

Na javnoj raspravi su učešće uzeli predstavnici nevladnog sektora i zdravstveni radnici, a na kraju javne rasprave su sačinjeni sljedeći zaključci:

  • Podržano je donošenje ovog Zakona,
  • Da se nakon usvajanja Zakona provede kampanja na promociji istog, kako bi profesionalna stručna javnost bila upoznata sa navedenim zakonom kao i svaki građanin,
  • Preporučeno je Federalnom ministarstvu zdravstva da što hitnije donese podzakonske propise koji će omogućiti praktičnu primjenu zakona.

 

Ministar zdravstvaIzvor: www.zdk.ba

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *