Odluka o pokretanju postupka nabavke

Na osnovu člana 14. stav 2. člana 18. stav 1,  člana 21. stav d) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Plana rada i poslovanja za 2018. godinu, a postupajući po zahtjevu tehničkog rukovodioca i službe finansija na osnovu potrebe za nabavkom mrkog uglja-granulacija sitni, direktor je donio :

O D L U K U
o pokretanju postupka nabavke – nabavka uglja
putem pregovaračkog postupka  bez objave obavještenja


Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke – nabavka mrkog uglja, granulacija sitni putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 648.000,00  KM (slovima: šeststotinačetrdesetosamhiljada KM).
Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva planirana Planom rada i poslovanja za 2018. godinu broj :  34-2/18 od 08.02.2018.godine. Javna nabavka će se provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
Evidencijski broj javne nabavke: 14. (09111210-5)

Član 2.

Predmetna javna nabavka bit će finansirana iz sredstava planiranim Planom rada i poslovanja za 2018.godinu.

Član 3.

Pregovarački postupak i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj: 23 –02/18 od 09.02.2018.godine u sastavu od tri (3) člana, sljedeće kvalifikacijske strukture:

– Armin Kuprić, dipl.ing.maš., predsjedavajući komisije
– Ćefa Hadžiahmetović, el.ing., član komisije
– Hamila Hrnjić, knjigovođa, član komisije

– Emina Hirkić, kooptirajući član

– Mirsada Dervišević, sekretar komisije

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Ugovorni organ je je u planu nabavke za 2018.godinu, pod rednim brojem 14 predvidio nabavku mrkog uglja-granulacija sitni putem otvorenog postupka, koji je i sproveo.

Međutim u navedenom postupku niti nijedna pristigla ponuda nije bila prihvatljiva iz razloga ne ispunjavanja zahtjeve TD, pa je navedeni postupak, Ugovorni organ poništio Odlukom OP-060-5/18 od 18.05.2018., te shodno članu 21.stav 1. tačka a) Zakona o Javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14) pokrenuo je i proveo  pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja, kako je to i predvidio kao mogućnost  u otvorenom postupku JN koji je prethodno poništio.

Poziv za Pregovarački postupak je upućen svim učesnicima otvorenog postupka, od kojih ILIĆ TRGOVINA d.o.o. Zvornik  i BOKI PROMET d.o.o. Zenica su podnijeli zahtjeve za učešće u Pregovaračkom postupku broj: PP-103-06/18 od 06.06.2018.godine.Nakon provedenog postupka kroz sve faze, dostavljene su i konačne ponude, te su iste javno otvarene dana 13.07.2018.godine.

Oba Ponuđača, koji su učestvovali u pp postupku, ponudili su u svojim ponudama istu jediničnu cijenu uglja 6,42 KM/GJ.

Imajući u vidu da je kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača bio najniža cijena, Ugovorni organ je uz konslutacije sa mjerodavnim tijelima, donio Odluku da poništi Pregovarački postupak broj: PP-103-06/18 od 06.06.2018.godine.

Imajući u vidu da je Ugovorni organ doveden u situaciju, da pored provedenog otvorenog i pregovaračkog postupka, da ne može izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja, čime bi se ugrozili termini nabavke iz dinamičkog plana JN uglja, doveo u pitanje i redovni početak grejne sezona 2018./2019.godine i samim time ugrozila dodjeljena misija preduzeća, Ugovorni organ je donio Odluku o pokretanju Pregovaračkog postupka broj: PP-128-07/18 od 19.07.2018.godine., koji će se iz navedenih razloga, provesti sa jednim ponuđačem tj. RMU Zenica, koji je bio dugogodišnji i jedini dobavljač uglja(imajući u vidu tehničke specifikacije i kvalitetu uglja RMU Zenica i trenutne mogućnosti isporuke uglja) za JP Toplana d.d. Tešanj kako bi do početka grejne sezone uspio da nabavi planirane količine uglja i omogući nesmetan početak i trajanje grejne sezone 2018./2019.godine.

Na osnovu činjeničnog stanja,odlučeno je kao u Članu 1. ove odluke.

 

                                                                                                                                 Direktor

Asim Bašalić, dipl.ecc.

 

 

Dostaviti:

  1. Komisiji za JN
  2. web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba
  3. a/a

 

Broj: PP-131-07/18
Datum, 19.07.2018.god.

O Toplana Tesanj