Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata..

Vremeplov iz kućnih arhiva

Danas ( 28.07. 2019.) vrijeme metereopatsko, pretkišno i poteško pa mi se neda nikuda i nigdje već u arhivu među “žute papiriće”. Listam i prevrćem po fasciklama, preslažem prema hronologiji i ažuriram koliko se može šta, da se bolje vidi ono davno vrijeme što uputa za buduće treba da je i da bude.

U registartoru označenom sa UMA I NURIJA 2. nalazim nekoliko važnih dokumenata što mi pobudiše asocijacije i na jučerašnju dan i na povod tom značenju i značaju, a asocijacija vuče i na aktueliziranje nekakvog zakona o pravima boraca….Ne znam kako je to danas i šta se radi po tim silnim udurženjima osim što se “peru pare” i sakupljaju sumnjivi politički poeni. Neću o tome i o njima nekada mojim u svemu i po svemu, a sada kada je to tako meni su daleko i nekako mi bliže dođu oni iz davnine što dokumenta ostaviše, a u dokumentima piše…., a ja samo doslovno prepisujem koliko se može zbog izbledjelosti i hartije i sjećanja koa se gube pomalo, ali ipak, traju i treba da traju….

Dana 27. I 1956. godine Osnovna organizacija Savezas boraca NO rata G. Raduša i S. Polje održala je svoju Izbornu konferenciju na kojoj je podnesen Referat, a u Referatu ja zapisano da je dotadašnja Osnovna organizacija obuhvatala:Dolac, Kotlanice, Srenu Radušu i Džemilić Planje i da je sada od iste organizovane tri osnovne organizacije, a da ova organizacija za G. Radušu i S. Polje broji 40 boraca, da su zadaci da se pobrinu da se “…treba da svojj stalnoj i časnoj obavezi čuva i njeguje svijetle uspomene na dane borbe i na pale naše drugove u toku revolucije. Naše članstvo treba da svatiti potrebu da se svima onim što je najdragocijenije iz naše borbene prošlosti djeluje na vaspitanju današnjih i budućih generacija jer baš borci iz NOR-a i narodne revolucije su temelji i garancija budućnosti….”

U Referatu piše i ovo:”Posebno treba posvetiti brigu djeci palih boraca i djeci (žrtava) fašisitčkog terora na našem terenu. Potrebno je da se ova djeca školuju, a koliko imaju nekog imetka da ga drugi ne iskorištava u svoje lične svrhe, nego da stvarno dotično dijete od toga ima koristi za svoje školovanje i uzdržavanje, a višak polagati u banku. Organizacija treba posvetiti računa o staraocima djece palih boraca, te kako oni raspolažu sa imetkom…..”

Usvojeni su i zaključci, i to:

 1. Da se članstvo organizacije pridržava Pravila donešenih na III kongresu Saveza boraca;
 2. Da se povede računa o materijalnom obezbjeđenju djece palih boraca i žrtava fašisitčkog terora, kao i nezbrinutim roditeljima palih boraca;
 3. Da se obuhvate u članstvo svi neobuhvaćeni članovi, a koji posjeduju pravo da budu članovi SB NOR-a i
 4. Da se prikupi zaostala članarina iz 1955. godine, a također da se nastavi sa kupljenjem članarine za 1956 godinu i da se ovo redovno čini.

Referat i zaključci su pisani pisaćom mašinom na peliru, a nažalost nema podataka ko je referat podnio, niti ko je vodio zapisnik

Dana 5. aprila 1956. godine Opštinski odbor Saveza boraca NOR-a Tešanj pod brojem 19. šalje osnovnim organizacijama raspis u kojem, pored ostalog piše i slijedeće: “…Isto tako vas obavještavamo da je opštinski odbor odredio dio članarine koji će koristiti vaša organizacija za svoje potrebe i to u visini od 30% od ubrate članarine”

Iz dopisa se vidi da je blagajnik Soldat Mika, a da je Predsjednik Odbora neki Đukić Stanko.

Uz dopis dostavljeni su i

 • Zaključci doneseni na Opštinskoj konferenciji Saveza boraca NOR-a od dana 29. februara 1956. godine, a iz kojih se vide zadaci osnovnih organizacija i obaveza da se u organizaciju obuhvate svi oni koji na članstvo imaju pravo, da se mora voditi još više brige djeci poginulih boraca i o standardu boraca, da je pootrebno da se pojačaju aktivnosti na izgradnji partizanskog groblja i uređenju i održavanju ostalih grobalja, t.j. u Lepenici, da se preduzmu aktivnosti u vezi sa prenosom kostiju Narodnog heroja Huse Hodžića, da se radi na hronici, da se održavaju povremeni partizanski večernji sastanci na kojima bi se evocirale uspomene iz rata s ciljem očuvanja uspomene na rat i da se obilaze značajnija mjesta itd….”

Dana 16 V 1958. godine sastavljen je Zapisnik sa I skupštine Osnonvne organizacije Saveza boraca NOR-a. U kojem se utvrđuje da je od 40 članova, koliko broji organizacija prisutno 32 člana. Upisan je i nacionalni sastva organizacije pa piše:

 • Srba 1,
 • Hrvata 2,
 • Muslimana 37.

a po socijalnoj strukturi sastav članstva je slijedeći:

 • Radnika 3
 • Službenika 3
 • Zemljoradnika 30
 • Ostalih zanimanja 4.

“Ispred Opštinskog odbora Saveza boraca NOR-a Tešanj. Skupštini je prisustvovao Nikolić Branko”

Zasjedanje je otvorio drug Brkić Nurija, dosadašnji predsjednik, a na prijedlog Kovačević Ibre u radno predsjedništvo su izabrani:Brkić Nurija, Šišić Mehmedalija i Kalvarešin Stipo, za zapisničara je izabran Artuković Sabit, a za ovjerivače zapisnika izabrani su:Hadžimehić Meho i Bejtić Derviš.

U diskusiji su učestvovali:Brkić Nurija, Bejtić Derviš, Artuković Sabit, Šišić Mehmedalija, Nikolić Branko, Hadžimehić Salih, Hadžimehić Meho i drugi.

Na prijedlog Brkić Nurije konstatovano je da se razriješi staro rukovodstvo skupštine javnim glasanjem, a na prijedlog drugova:Bejtić Derviša, Nakić Muje, Artuković Sabita i Brkić Nurije za odbor i za nadzorni odbor izabrani su:Brkić Nurija, Derviš Bejtić, Turalić Hasan, Šišić Mehmedalija i Kalvarešin Stipo, a za nadzorni odbor:Nakić Mujo i Artuković Sabit.

Za delegate za opštinsku konferenciju Saveza boraca NOR-a Tešanj izabrani su:Brkić Nurija i Šišić Mehmedalija

Zasjedanje je počelo u 13, a završeno u 18 sati.

Dana 8. III 1960. sastavljen je Zapisnik sa skupštine Osnonvne organizacije Saveza boraca NOR-a i koja je održana 8. III 1960. godine u 16 sati . Od ukupnog broja članova organizacije 41 skupštini je prisutno:nije upisano kao što nije upisana ni polna struktura, a za razliku od zasjedanja 1z 1958. nema ni nacionalne ni socijalne strukture članstva.

Napomena:Oba zapisnika su rađena na “šapirografisanom” obrascu sa ostavljenim prostorom za unos podataka, dakle, unificirani su.

Skupštinu je otvorio drug Nurija Brkić i predložio Dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva od tri druga, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 2. Izvještaj Odbora o dosadašnjem radu organizacije, diskusija i zaključci,
 3. Davanje razrešnice dosadašnjim odboru i nadzornom odboru,
 4. Predlaganje kandidata za novi odbor, nadzorni odbor organizacije i izbor biračkog odbora,
 5. Izbor delegata za opštinsku konferenciju SB Tešanj

U radno predsjedištvo su izabrani:Brkić Nurija, Alić Alija i Hadžimehić Mehmedalija,

Za zapisničara je izabran Dževdetbegović Fadil (učitelj u Raduši) a za ovjerivača zapisnika izabrani su:Brkić Hamza i Kamišević Ahmet.

Izvještaj je podnio dosadašnji predsjenik Nurija Brkić, a izvještaj je prilog Zapisniku, nažalost, nisam našao primjerak u porodičnoj arhivi-za sada.

U Odbor osnovne organizacije izbrani su:Mujaković Uzeir, Alić Alija, Hadžalić Adem, Brkić Nurija, Bejtić Derviš, Sinanović Muho, Hadžimehić Mehmedalija, Mehuljić Edhem i Kovačević Ibro.

U Nadzorni odbor izabrani su:Mujaković Uzeir, Hadžimehić Mehmedalija i Hadžalić Adem, a za delegatu za opštinsku konferenciju izabrani su:Brkić Hamza, Mujkanović Munib i Halep Rešad.

Nažalost: jeda cijela stranica zapisnika pisana je rukopisom-diskusije,a pisano je suhom olovkom pa je izbledjelo i teško da će se moći izvršiti rekonstrukcija zapisanog. Ja se nisam za sada usudio nagađati čitanje, nije zapisano ni u koliko sati je završeno zasjedanje.

Dana 3. februara 1961. godine sastvaljen je Zapisnik sa konferencije Saveza boraca u Gornjoj Raduši, koju je otvorio predsjednik Nurija Brkić i predložio Dnevni red:

 • Popunjavanje predloga odlikovanja boraca,
 • Dopuna Odbora i
 • Razno.

Na konferenciji je, prema skraćenoj verziji zapisnika, raspravljano o predlaganju i popunjavanju obrazaca za odlikovanja boraca, o plaćanju članarine i dopuni Odbora. Na kraju zasjedanja u Odbor su izabrani drugovi: Brkić Nurija, predsjednik, Mujkanović Munib, sekreta i Hadžimehić M.Alija, blagajnik, zapisnik je vodio Dževdetbegović Fadil (učitelj).

Prelistavam i prepsujem ove dokumenta i dokaze da sam bio u pravu kada sam rekao:”…za ovu zemlju oni bjehu divi….” jer iz citriranog zaključujem:

 • borci NOR-a ni na jednom sastanku nisu postavili pitanje svojih prava i svoga položaja, ali su se starali i donosili zaključke o brizi za porodice poginulih boraca, a naročito o djeci i njihovom školovanjiu i zaštiti njihovih parva, ako i roditelja poginulih boraca,
 • borci NOR-a djelovali su aktivno u društvenom životu sredine iz koje potiču, djeloali su organizovano i kontinuirano plaćali članarinu i imali uredne članske knjižice.

Dakle, bili i ostali i odgovorni i organizovani.

Prelistavajući dokumentacije stalno razmišljam o pitanju arhiviranja dokumenata i Udruženja saveza boraca i nekadašnjeg sindikata i Socijalističkog saveza radnog naroda i, naročito, arhive i dokumentacije Opštinske organizacije Saveza komunita BiH u Tešnju.

Nezvanično saznajem da veći dio svih tih arhiva nije sačuvan ili je raznesen na po nekoliko lokacija i smješten u neuslovne prostorije i izložen propadanju. Žalosna je činjenica da su “neki novi klinci i demokrati” dolaskom u poziciju da nešto, navodno, odlučuju dio dokumentacije političkih organizacija i neke od knjiga pokušali zapaliti i zatri svaki trag o postojanju ičega prije njih i “njihove demokratije”.

Neki su se, opet politikanti, proglasili sljedbenicima nekih organizacija i tijela, ali samo u dijelu koji se odnosi nekretine i vrijedniji mobilijar. Jah, svako vrijeme ima svoje HEROJE i “heroje”…

Nekada sam pokušavo nekima, za koje sam smatrao da su po profesiji i struci odgovorni za čuvanje obraza i istorije, sugerisati da se preduzmu potrebne mjere u provođenju zakonskih odredaba o arhivama istrijskoj građi, ali…..

Ja pričao vjetar nosio, a kako sam niko i ništa nisam imao nikakve druge mogućnosti da nešto više učinim.

Evo sada ovim nešto opet činim i apelujem na sve koji imaju kakav dokumenat da ga čuvaju od propadanja pa će se, možda nekada, naći kakva dobra duša da i o tome povede računa i da nam obraz spasi i od zaborava na zakloni, e, da nam se ne ponovi anonimnost i anemija……

O Selim Brkic

Komentariši