Kandidat za Načelnika Općine Tešanj ispred OOSDP BiH Tešanj za lokalne izbore 2020. godine je naš Hasaničević Edin, Načelnik za sve građane

Edin Hasničević 2020

Rođen je 27.02.1978. godine u gradu Hagenu ( SR Njemačka ). U Jelahu završava osnovnu školu 1992. godine, a u Tešnju 1996. godine završava Srednju Mješovitu školu – Matematičko-fizičko računarsku. Po završetku srednje škole upisuje Pravni fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, gdje diplomira 2003. godine i stiče zvanje diplomiranog pravnika. Oženjen je i ima dvoje djece, sa adresom prebivališta u Jelahu.

Neposredno nakon završetka studija, u mjesecu januaru 2004. godine zasniva prvi radni odnos na poslovima pravnog asistenta / pravnika u Udruženju Vaša Prava Bosne i Hercegovine, Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć ( Regija Sjever – Tuzla, Kancelarija Doboj , kao partner UNHCR-a u BiH ).

U periodu od 01.01.2004. – 10.04.2009. godine na navedenom poslu pružao je besplatnu pravnu pomoć u  zaštiti ljudskih prava i sloboda ugroženim kategorijama stanovnika ( raseljenim licima, izbjeglicama, licima u stanju socijalne potrebe, samohranim majkama, djeci bez roditeljskog staranja, licima bez državljanstva, žrtvama trgovine, civilnim žrtvama rata, invalidima, nezaposlenim licima ). U navedenom periodu pružao je besplatnu pravnu pomoć na području općina: Doboj, Tešanj, Teslić, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Derventa, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Modriča, Vukosavlje.

Kao diplomirani pravnik sudjelovao je u izradi sudskih i drugih pravnih podnesaka pred sudovima u BiH, na pružanju pismenih i usmenih pravnih savjeta, organizovanju tematskih radionica i okruglih stolova, a kao aktivni član projektnih timova sudjelovao je implementaciji projekata pod pokroviteljstvom međunarodnih i domaćih organizacija ( UNHCR, OSCE, OHR, USAID, Ombudsmana za ljudska prava i dr. ). Sudjelovao je u izradi pravnih analiza i prijedloga za izmjene pravnog okvira u oblasti radnog, penzijsko-invalidskog, porodičnog i upravnog prava, kao i uspostavi pravnog okvira za djelovanje besplatne pravne pomoći u BiH.

Osim navedenog obavljao je poslove moderatora i voditelja na desetinama radionica i sesija iz oblasti zaštite ljudskih prava i pisao je tekstove sa pravnom problematikom u magazinu Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine. Sudjelovao je na nekoliko obuka iz različitih pravnih oblasti u organizaciji ambasada zemalja Evropske unije, a pohađao je i specijalne edukacije sa predavačima vrhunskim advokatima iz grada Bostona ( Sjedinjene Američke Države ).

Nakon više od pet godina u nevladinom sektoru, od 13.04.2009. godine pa do danas zaposlen je u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ZE-DO Kanton, na radnom mjestu Kantonalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa, gdje obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa. Od 2010. do 2015. godine obavljao je periodično po ovlaštenju i poslove Federalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kao državni službenik pohađao je nekoliko obuka u oblasti radnog i upravnog prava i konstantno usavršavao stečena praktična i teoretska znanja. Terenski posao na području 12 općina ZE-DO Kantona i stalni kontakt sa poslodavcima i radnicima, omogućio mu je praktično sagledavanje i razumijevanje problematike iz oblasti rada i radnih odnosa ( prava i obaveze poslodavaca i radnika, kao i njihov položaj u zakonskim okvirima ), sa naglaskom na inspekcijski nadzor, kao posao državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Paralelno sa 17 godina profesionalnog rada u pravnoj struci u različitim oblastima prava, po povratku sa studija aktivno je uključen u poboljšanje društvenog života na području Općine Tešanj, a kao član najaktivnije omladinske organizacije JOM ( Jedinstvena organizacija mladih ) Jelah kreator je i sudionik u realizaciji projekata iz oblasti kulture, sporta i evropskih integracija ( Rastok fest 2003-2019, Streetball turniri – ulična košarka 2002-2012, Projekat građanskog aktivizma na području općine Tešanj ’’ Računajte na nas ’’ 2004-2005 , Pravda u Upravi ( USAID/Vaša prava BiH ),  Radionica ’’ Put BiH prema EU ’’ – 2008. godine / Direkcija za evropske integracije BiH/JOM Jelah, Festival ’’ Djeca pjevaju hitove ’’, ’’ Međunarodna smotra folklora ’’ / KUD Izudin Mulabećirović-Izo Jelah i dr. ).

Od 2003. godine kao aktivni član u nevladinom sektoru, bio je predsjednik Skupštine Jedinstvene organizacije mladih ’’ JOM ’’ Jelah i predsjednik Upravnog odbora JOM-a, te ujedno nositelj aktivnosti u realizaciji različitih projekata. Aktuelni je Predsjednik Skupštine KUD-a ’’ Izudin Mulabećirović-Izo ’’ Jelah.

Od augusta 2010. godine do kraja 2016. godine kao aktivni građanin obavljao je poziciju predsjednika Skupštine MZ Jelah, a nakon toga do danas član je Savjeta MZ Jelah.

Sve aktivnosti izvan profesionalnog angažmana obavlja volonterski, za opće dobru kroz razvoj modernog građanskog društva.

Njegov izrazit timski rad kako na profesionalnom planu kao diplomiranog pravnika, tako i kao aktivnog člana u nevladinim udruženjima, kreativnost i demokratski pristup rješavanju svakog problema ima samo jedan cilj prema izgradnji trajnog okvira za bolji život svih populacija stanovništva.

Na osnovu navedenog iskustva u različitim oblastima života, Edin Hasaničević je 2012. godine zamrznuo svoj radno-pravni status, odnosno status državnog službenika, te je kao kandidat SDP-a BiH za Načelnika Općine Tešanj, predstavio izborni program i za isti dobio podršku više od 5.500 stanovnika Općine Tešanj.

Krajnji rezultat izbora i osvojena druga pozicija apsolutno ga nisu obeshrabrili i on je nakon toga nastavio sa uobičajenim profesionalnim i društvenim aktivizmom, ali bez mogućnosti aktivnog bavljenja politikom zbog zakonskih ograničenja u državnoj službi koju obavlja. Međutim, kroz proteklih 8 godina kao aktivni građanin pokazao je hrabrost i spremnost da se bori protiv svakog oblika nepravde i da uvijek bude na strani ugroženih kategorija stanovništva.

Edin, često kaže da dolazi iz radničke porodice i nema pardona prema bilo kojem uzroku kršenja ljudskih i egzistencijalnih prava bilo koga. Još od rada njegovih roditelja u Tešanjskoj Pobjedi, njegov život je postavljen na tim temeljima i njegov primjer borbe u životu je ustvari borba za pobjedu za svakoga od nas na putu stvaranja uslova za život dostojan čovjeka i svakog pojedinca.

Na kraju ono po čemu je Edin prepoznatljiv u društvu, je u stvari i njegov životni moto, što su ujedno i zapovijedi prava: pošteno živjeti, nikoga ne ponižavati i svakome priznati ono što je njegovo, što mu pripada.

”Cijeli život se borim protiv nametnutih podjela u društvu i ne priznajem ni jednu takvu primitivnu podjelu, jer takve podjele uvijek stoje kao prepreka razvoju društva”.

– Hasaničević Edin –

O OO SDP Tesanj