Javne konsultacije u procesu pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH, kojim će se stvoriti poticajni okvir ka postizanju veće operativne i finansijske održivosti, dobrih praksi upravljanja i kreditne sposobnosti pružatelja usluga vodovoda i kanalizacije. Predloženi projekt direktno odgovara prioritetima utvrđenim u Okviru partnerstva sa zemljom (CPF) FG16-FG20 koje su zajednički usaglasili Svjetska banka i organi vlasti u BiH. Jedan od glavnih stubova Okvira partnerstva sa BiH ogleda se u pružanju boljih javnih usluga, što je često neefikasno i finansijski neodrživo. Ovim će se također doprinijeti otpornijem, inkluzivnijem i održivijem oporavku u BiH, kako je navedeno u dokumentu Svjetske banke o odgovoru na COVID-19. Predviđeno je da se projekt nadovezuje na i nadopunjava sa postojećim angažmanima i projektima drugih razvojnih partnera.

Detalnije možete pogledati OVDJE

O Press Opcine