Informacija o zimskom održavanju cesta, ulica i trotoara

Radovi na čišćenju snijega i posipanju vršeni su u više navrata tokom jučerašnjeg dana, a sve do osposobljavanja ulica za normalno odvijanje saobraćaja. Sve firme na zimskom održavanju (njih 7 sa 15 mašina) pristupile su čišćenju po utvrđenim prioritetima. Zbog zamrznutih cesta od prethodne noći bilo je otežano čišćenje snijega, a u gradskim ulicama poseban problem su pravila parkirana vozila. Čišćenje je započelo oko 10,30 sati i nastavljeno je do kasnih večernjih sati, uz prisustvo nadzora.
Kroz ugovore o održavanju nekategorisanih cesta po mjesnim zajednicama čišćenje je vršila 21 radna mašina. Ugovorom o zimskom održavanju, na području općine Tešanj ukupno je obuhvaćeno 353 km cesta i 46 km trotoara. Osobe zadužene za nadzor redovno prate situaciju i reaguju po ukazanoj potrebi u najkraćem vremenu.

O Press Opcine