Održana 4. sjednica Vijeća

U srijedu, 24. marta u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana je 4. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Izbor i imenovanje zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj,

2.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta mikrolokacije “Centar” Jelah,

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2021. godini,

4.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2021.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2022 i 2023) 1+2,

5.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta upisanog u k.o. Kalošević,

6.Prijedlog Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice pravnim i fizičkim licima,

7.Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

9.Prijedlog Rješanja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,

10.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama,

11.Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2020.godinu,

12.Informacija o realizaciji projekta EKO OAZA Rastoke,

13.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2020. godinu.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave usvojene.

Na 4. sjednici Općinskog vijeća, vijećnik Haris Jašić, nakon provedene procedure izbora, imenovan je za zamjenika Predsjedavajućeg Vijeća.

Isti dan, održana je i edukacija vijećnika na temu: Statut općine Tešanj. Predavač je bio Mirnes Dedukić, stručni savjetnik za ljudske resurse i normativno-pravne poslove.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 27.03.2021. godine u 21,00 sat i nedjelju, 28.03.2021. godine u 14,00 sati.

O Press Opcine