Održavanje asfaltnih puteva i ulica

U skladu sa vremenskim uslovima, počeli su radovi na održavanju asfaltnih puteva, ulica, kao i sanacija bankina uz asfaltne puteve. Radovi na sanaciji puteva i ulica će biti rađeni prema utvrđenom Planu i programu održavanja i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta.

O Press Opcine