Početak implementacije Projekta registracije nekretnina – faza I KO Jablanica

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa Općinom Tešanj započela je realizaciju Projekta registracije nekretnina – faza I. Preuzimanjem podataka iz katastra zemljišta i Zemljišne knjige 29.04.2021. godine započela je harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige za katastarsku općinu Jablanica.

Poslove harmonizacije izvode firme Gauss d.o.o. Tuzla, Trafficon d.o.o. Odžak i Geobiro d.o.o. Konjic, a završetkom usklađivanja podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta slijedi faza uspostave, o čemu će vlasnici i posjednici nekretnina u navedenoj katastarskoj općini kao i druga zainteresovana lice biti blagovremeno obaviješteni.

O Press Opcine