Realizacija aktivnosti iz Gender akcionog plana (2021.-2023.)

Općina Tešanj je u saradnji sa razvojnim projektom UNDP-a izradila Gender akcioni plan općine Tešanj, koji je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo u januaru 2021.godine. Nakon usvajanja dokumenta imenovan je Tim, koji je bio odgovoran za realizaciju.

Akcionim planom su definisana četiri strateška cilja koja treba realizovati kroz 32 aktivnosti (za 2021., 2022. i 2023. godinu). U toku 2021.godine realizovano je 19 aktivnosti (iz cijelog plana) ili 60 %, započeta je realizacija na 9 ili 28 % aktivnosti čija realizacija se očekuje u prvoj polovini 2022.godine, dok se za 4 ili 12,5 % aktivnosti planira realizacija u 2022. i 2023. godini. Najveći dio planiranih aktivnosti realizovan je kroz finansiranje iz vanjskih izvora, ne Budžetom općine Tešanj.

Tokom godine u aktivnostima na realizaciji Gender akcionog plana učestvovalo je cca 3500 osoba, kroz edukacije, radionice ili konkretne aktivnosti. Nastavak aktivnosti je planiran i u 2022. godini, sa kvartalnim izvještavanjem Općinskog načelnika i menadžment tima.

O Press Opcine