Održana 13. sjednica OV Tešanj

Općinsko vijeće Tešanj
Općinsko vijeće Tešanj

U ponedjeljak, 31.11.2022. godine, održana je 13.Sjednica Općinskog vijeća Tešanj, u čijem je radu aktivno učestvovalo i pet naših  (SDP BiH) vijećnika.

Pažnja javnosti, a i većine našeg članstva,bila je usmjerena prema tački dnevnog reda: „ Situacija sa grijanjem iz gradske toplane JP Toplana d.d Tešanj“, a koju je za Sjednicu delegirao upravo Klub vijećnika SDP BiH. Ispred JP Toplana sjednici su nazočili predsjednik Nadzornog odbora, direktor i tehnički direktor preduzeća. Nakon burne rasprave, u kojoj su uglavnom učestvovali vijećnici SDP BiH, propraćene dosta relaksiranim, indolentnim, neodgovornim i neozbiljnim ponašanjem rukovodstva JP Toplana d.d Tešanj, ignorantskim odnosom prema diskutantima, koji su (dobro naoružani argumentima) iznosili propuste, sugerisali korektivne mjere, tražili objašnjenja nastale problematike s tehničkog i ekonomskog aspekta. Sve su ignorisali, znajući da će  vladajuća većina u OV Tešanj glasati protiv njihove smjene, jer, bože dragi, oni su ih i postavili. Zna se dobro, da SDP BiH već devet godina nije podržao imenovanje niti jednog direktora, a isto tako ni jednog Upravnog ili Nadzornog odbora u javnim ustanovama i preduzećima! Stoga je po pitanju JP Toplana d.d Tešanj SDP BiH predložio Općinskom vijeću slijedeće Zaključke :

1) Smjena direktora i Nadzornog odbora JP toplana d.d. Tešanj, radi neizvršavanja ugovorenih obaveza prema korisnicima usluge grijanja iz JP Toplana Tešanj.

2) Uputiti zahtjev menadžmentu JP Toplana za smanjenje računa za isporučenu toplotnu energiju korisnicima srazmjerno umanjenju količine isporučene toplotne energije.

3) Obavezno uz godišnji izvještaj Općinskom vijeću o radu JP Toplana, dostaviti i podatke o broju korisnika, kapacitetu kotlova, rezervisanoj količini toplotne energije po korisniku (površini ili zapremini grijanog prostora…), planu širenja mreže sa rokovima realizacije istih.

4) Izraditi plan rada u eventualnim, budućim kriznim situacijama (alternativna nabavka energenata, kao i samog alternativnog energenta i plan angažmana više prevoznika…), te isti dostaviti Općinskom vijeću na uvid u sklopu godišnjeg izvještaja o radu JP. Toplana d.d. Tešanj.

Nakon usaglašavanja i glasanja vladajuća većina u Općinskom vijeću odbila je zahtjev za smjenu aktuelnog rukovodstva u JP Toplana d.d. Tešanj, a većinom vijećničkih glasova naši Zaključci pod tačkom 2, 3 i 4 su prihvaćeni. Dužni smo napomenuti i to, da su neki od vijećnika apsolutno apstinirali od ove teme!?

Prema zainterosavanosti građana općine Tešanj, i tačka „Izvještaj o radu Općinskog načelnika“ našla se među top temama ove Sjednice Općinskog vijeća. Iz tog razloga članstvo i zainteresovane građane informišemo da, nakon obraćanja  predsjednika Kluba SDP BiH dr. Enesa Hodžića, a iz kojeg se jasno prepoznalo SDP-ovo nezadovoljstvo radom direktora i Upravnih i Nadzornih odbora u Javnim ustanovama i preduzećima, vijećnici SDP BiH nisu podržali Izvještaj o radu Općinskog načelnika.

Vladajuća većina usvojila je i Odluku o imanovanju predsjednika i dva člana OIK Tešanj. SDP BiH je bio protiv, jer smatramo da je procedura o izboru trebala biti provedena po novom Pravilniku o izboru članova OIK. Drugi razlog zbog čega smo bili protiv je  dopis CIK BiH kojim se instruira OV da mogu imenovati tri člana OIK, kada isti dobiju potvrdu od CIK BiH, tek tada se bira predsjednik. A možda glavni i najvažniji razlog ne prihvatanju navedene Odluke od strane vijećnika SDP BiH leži u činjenici, da je evidentno općinska administracija napravila nekoliko pravnih i tehničkih grešaka do momenta objave Javnog oglasa, pa postoji realna opasnost utuživanja od strane aplikanata na Javni oglas i skoro sigurnog dobivanja spora.

Iz razloga poboljšanja vodosnabdijevanja Klub SDP BiH je podržao Odluku o utvrđivanju javnog interesa na zemljištu gdje se planira izgradnja bunara PEB 5 ,a koje je predviđeno i Budžetom općine Tešanj za 2022.

Izvještaj o radu Javnog pravobranioca klub SDP BiH je podržao, uz upozorenje da se neke greške ne ponove.

Izvještaj o izvršenju kapitalnih ulaganja za projekte u 2021. godini je većinom glasova usvojen, uz većinsko prihvatanje dva zaključka predložena od Bobana Kršića, vijećnika SDP BiH, a tiču se Izvještaja o visini ulaganja sredstava od strane samih građana za projekte u periodu 2018-2022, kao i Pregledu ukupnih dužina makadamskih i asfaltnih puteva po svakoj Mjesnoj zajednici i procentno asfaltnog puta u ukupnoj dužini.

Tačka „Izvještaj o radu OV Tešanj“ skinjena je s Dnevnog reda iz razloga kasno dostavljenih materijala za istu.

Klub SDP BiH je na ovoj Sjednici OV postavio četiri vijećničkih pitanja i pokrenuo dvije Inicijative.

Ostajemo doslijedni s karakterom !

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj