Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

18. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 24.08.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za
18. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:
A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D
1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2022.godine,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
3. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p. broj:5/42 K.O.Novo Selo,
4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Tešanj
5. Prijedlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci studentima,
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi akcionog plana za unapređenje rada mjesnih zajednica,
7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2022.godine,
8. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2021.godinu,
9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:
1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list
2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 17 sjednici Općinskog vijeća Tešanj,
3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 27.08.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 28.08.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine