Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 18. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2022.godine,

2.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
3.Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p. broj:5/42 K.O.Novo Selo,
4.Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Tešanj
5.Prijedlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci studentima,
6.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi akcionog plana za unapređenje rada mjesnih zajednica,
7.Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2022.godine,
8.Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2021.godinu,
9.Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 27.08.2022.godine u 21,00 sat i nedjelju, 28.08.2022.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine