Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 13,00 sati održana 21. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu,
 2. Prijedlog Odluk o izvršavanju Budžeta za 2023. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023.godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
 5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK Tešanj,
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija Vijeća,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 235/2,
  k.č.br. 235/3 i k.č.br. 235/4 za K.O. Raduša,
 9. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

Na početku sjednice, a zbog imenovanja vijećnika Besima Smailbegovića u Skupštinu ZDK, svečanu zakletvu danas je položio novoimenovani vijećnik Hasan Galijašević (SDP).

Dnevni red je dopunjen sa tačkom: Odluka o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće.

Na današnjoj sjednici usvojen je najvažniji dokument – Budžet Općine Tešanj za 2023. godinu u iznosu od 25.131.000 KM.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u nedjelju, 01.01.2023.godine u 21,00 sat i ponedjeljak, 02.01.2023.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine