Informacija o radu općinskog Štaba CZ u 2022. godini

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, 39/03, 22/06 i 43/10), Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH”; broj: 77/06, 5/07 i 32/14) i na osnovu Programa rada za 2022. godinu (u dalje tekstu: Program rada), Općinski štab civilne zaštite Tešanj (u daljem tekstu: Štab CZ) je u 2022. godini pored redovnih i planiranih poslova realizovao i niz vanrednih poslova koji su nastali kao posljedica prirodnih nepogoda na području općine Tešanj.

Štab CZ, kao stručno-operativni organ iz oblasti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj je u 2022. godini održao 2 redovne, 2 vanredne i 1 svečanu sjednicu . Na sjednicama je razmatrano 15 tačaka, od toga 14 dokumenata (2 odluke, 1 izvještaj, 2 programa, 1 plan, 4 informacije, 1 poslovnik i 3 zapisnika), koji su se odnosili na rad i funkcionisanje Štaba, organizaciju sistema zaštite i spašavanja na području općine, plansku i finansijsku dokumentaciju, kao i dokumente na provođenju mjera zaštite i spašavanja.

U okviru svog rada tokom 2022. godine Štab CZ je donio 3 odluke, 9 naredbi i 15 zaključaka. Sve pripremne i konačne dokumente obradila je Služba civilne zaštite.

Pored redovnih i vanrednih sjednica 03. marta je održana svečanost u povodu 1.Marta, Međunarodnog dana Civilne zaštite.

Područje općine Tešanj su 10.06.2022. godine zahvatile obilne padavine koje su se manifestovale poplavama, te je zbog ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara proglašeno stanje prirodne nesreće. Stanje prirodne nesreće je bilo na snazi u periodu od 10.06.-23.06.2022. godine. U tim aktivnostima Štab CZ je ostvarivao svoju punu funkciju rukovođenja i komandovanja, a značajan dio pripadnika civilne zaštite i materijalnih sredstava je bilo angažovano na provođenju mjera zaštite i spašavanja i otklanjanju posljedica.

Treba napomenuti, da je Štab CZ kroz svoj rad upoznat sa izvještaj o štetama usljed prirodnih nesreća, te je osiguravao finansijska sredstva za provođenje preventivnih mjera, mjera zaštite i spašavanja i otklanjanja posljedica koje podrazumjeva i pomoć stanovništvu na saniranju posljedica, kao i opremanje struktura civilne zaštite. U toku 2022. godine Štab CZ je kroz namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje osigurao realizaciju hitnih mjera u visini od 200.000 KM (Sredstva Vlade ZDK osigurana putem Štaba CZ), za realizaciju preventivne mjere u visini od 51.185,88 KM, za opremanje struktura civilne zaštite u visini od 6.475,48 KM, za angažovanje snaga i sredstava u visini od 5.535,00 KM i za pomoć stanovništvu u 68.825,00, što ukupno iznosi 332.021,36 KM.

Štab CZ je u 2022. godini do mjeseca septembra bio popunjen sa 10 članova, nakon čega je izvršena popuna i 11, nedostajućeg člana. Popuna je usklađena sa članom 114. do 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite, kao i članom 20. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj.

O Press Opcine