Usvojena Strategija razvoja općine Tešanj 2023- 2027. godina

Općinsko vijeće Tešanj na sjednici održanoj 25. aprila usvojio je Strategiju razvoja općine Tešanj 2023- 2027. godina. Strategija razvoja općine Tešanj predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice. Ona je sistemski instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja i glavno polazište za fazu implementacije. Definisani su strateški fokusi za naredni period, te utvrđeni ciljevi i projekti sa mjerama za njihovo ostvarivanje.

U izradi dokumenta vodeću ulogu imao je Općinski razvojni tim, koji uključuje predstavnike više sektora (ekonomski, društveni i okoliš) i više različitih društvenih aktera (lokalna uprava i javne institucije, nevladin i privatni sektor). Strategija je rađena u skladu sa politikama i strategijama na nivoima BIH, FBIH i razvojnom strategijom ZDK, a također je usklađena i sa međunarodnim pravnim aktima koji se odnose na poštivanje ljudskih prava, prava djece, prava manjina, lica sa posebnim potrebama, kao i drugim relevantnim preporukama međunarodnih institucija.

U toku izrade ažurirana je strateška platforma u koju je uključen Općinski razvojni tim, menadžeri na projektima iz postojeće strategije i partnerska grupa. Održane su i javne konsultacije na stratešku platformu (Javne konsultacije na nacrt Strateške platforme – Strategija razvoja Općine Tešanj 2023- 2027) u trajanju od mjesec dana, a prije usvajanja konačnog dokumenta provedena je i javna rasprava, sa ukupno 54 prijedloga, sugestije, komentara na koje je odgovoreno u Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi. Također je uložen i jedan amandman koji je prihvaćen u mogućoj mjeri za period implementacije i uvršten u dokument Strategije.

Usvojeni dokument   Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027. godina možete pogledati OVDJE

O Press Opcine