Saziv za 27. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

27. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 30.08.2023. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2023.godine
  2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2023.godine
  3. Prijedlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci studentima
  4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom K.O. Tešanj I
  5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K:O. Tešanj I
  6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K.O. Jevadžije
  7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu
  8. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2022.godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26. sjednici OV

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 02.09.2023.godine u 21,00 h i 03.09.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine