Saziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

33. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 29.02.2024. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 33. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja općine Tešanj
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Muzeja
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2024.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2025 i 2026) 1+2,
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u K.O. Trepče
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra – put K.O. Tešanj I
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p.broj: 528/45 K.O. Tešanj II
 7. Informacija o realizaciji gender akcionog plana Općine Tešanj 2020-2023 godine
 8. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2023.godinu
 9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2023.godinu
 10. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka koje je Vijeće usvojilo na 31.sjednici Vijeća

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 2.3.2024.godine u 21,00 h i 3.3.2024.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine