Saziv za 37. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 15.07.2024. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. (tematske) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2024.godine
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Tešanj za 2024.godinu
 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 30.06.2024. godine
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj
 5. Nacrt Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj
 6. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br. 1688/15 i k.p.br. 1688/20 za k.o. Miljanovci Gornji
 7. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br. 1688/78 za k.o. Miljanovci Gornji
 8. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br. 1688/80 za k.o. Miljanovci Gornji
 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra – put zemljište označeno kao k.č. broj: 340/5 k.o. Mrkotić
 10. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost Kadušić Almiru da može izvršiti promet parcele označene kao k.p. br. 40/4 k.o. Novo Selo
 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu
 12. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2023.godinu

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka koje je Vijeće usvojilo na 35. i 36. sjednici Vijeća

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 20.07.2024.g.u 21,00 h i 21.07.2024.g. u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine