Anketa o potrošnji domaćinstava

Od strane Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo obaviješteni smo da će u skladu sa Godišnjim planom provođenja statističkih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalni zavod za statistiku provoditi Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH u 2011. godini.

Anketa o potrošnji domaćinstava je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje,  investiranju i prihodima domaćinstva. Istovremeno, anketom se prikupljaju i podaci o važnijim pokazateljima životnog standarda, kao i podaci o osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstava.

Anketa se provodi u toku cijele 2011. godine, s tim što se svakog mjeseca domaćinstva mijenjaju. U Federaciji će biti anketirano oko 4.700 domaćinstava izabranih u uzorku metodom slučajnog odabira, u svim općinama Federacije BiH.

U skladu sa izloženim, molimo građane na području općine Tešanj čije domaćinstvo metodom slučajnog odabira bude uvršteno u ovu anketu, da daju svoj doprinos uspješnom provođenju Ankete o potrošnji domaćinstava.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                                                                                                                     Hamzalija Hojkurić,dipl.ecc.

O Press Opcine

Komentariši