Monitoring rijeke Tešanjke

Uslijed sve učestalijih prijava zagađenja rijeke Tešanjke kako od stanovništva tako i od privrednih subjekata koji posluju u poslovnoj zoni Bukva, Općinski načelnik je održao sastanak ne temu Monitoring zagađenja rijeke Tešanjke. Na sastanku je odlučeno da Općina Tešanj u narednom periodu vrši monitoring ispusta otpadnih voda u rijeku Tešanjku.

U dogovoru sa JP Rad, inspektori općine Tešanj locirali su ispuste, izvršili čišćenje oko ispusta u svrhu što lakšeg uzorkovanja vode, te provode kontinuirano praćenje kvaliteta vode koja se ispušta u vodotok rijeke Tešanjke. Otpadne vode se uzorkuju nekoliko puta sedmično u različitim vremenskim inervalima sa svih kanalizacionih ispusta. Uzorci otpadnih voda se dostavljeju u laboratoriju JP Rad koja je akreditovana za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda iz kolektora.

Vrijeme trajanja monitoringa je minimalno 30 dana nakon čega će nadležne institucije i šira društvena zajednica biti upoznata sa rezultatima monitoringa.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine

Komentariši