Odlaganje posebnih kategorija otpada

Općina Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj su učesnici u projektu za upravljanje posebnim kategorijama otpada, koji ima za cilj uspostavljanje sistema, promociju dobrih praksi i edukaciju.

Za pet općina u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu partneri u projektu su REZ agencija, GIZ i ALBA Zenica d.o.o.

U ponedjeljak, 10. februara ispuručene su tipske posude za odlaganje posebnih kategorija otpada, i u najskorije vrijeme će biti stavljene u funkciju na posebno uređenoj lokaciji deponije u Bukvi.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine