Saziv za 41. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

41. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 30.07.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 41. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Planjska rijeka”, Gumurnica” i Kapetanovac”, općina Tešanj,
  2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Tešanj,
  3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvo polugodište 2020.godine,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o izvršavanju Budžeta općine Tešanj za 2020.godinu,
  5. Izjašnjavanje na dopis Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
  6. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2020.godine,
  7. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2019.godinu,
  8. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
  9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi, položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list 

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 40.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  subota, 01.08.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.08.2020.godine u 14,00 sati.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.

 

Powered by WPeMatico

O Press Opcine