Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku goriva.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku goriva za potrebe realizacije  projekta „Budimo odgovorni“, koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu  finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

1.Pogonsko gorivo dizel „euro 5“ Mjerna jedinica:

1 litar

Cijena sa izraženim PDV-om

(upisati u sljedeću kolonu)

 

Napomena: Isporuka pogonskog goriva “Dizel – euro 5“za putničko motorno vozilo marke Mercedes reg.oznaka A80-K-322, i putničko motorno vozilo marke Ford, reg. oznaka K01-O-972,  vršit će se u periodu od 25.09.2020. do 31.10.2020.godine, u ukupnoj količini od cca 400 litara za oba vozila.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 21.09.2020.godine u 12:00 h, bez obzira na način dostave.

Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74269 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponudepadaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od tri dana po isteku roka za dostavljanje ponude, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljačai to elektronskim putem ili putem redovne pošte ili neposredno.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Za Ugovorni organ: Sportski savez općine Tešanj

Predsjednik udruženja Adnan Alić

(Ovjereno pečatom i potpisano)

O Sportski savez Opcine Tesanj