Saziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u  petak,  29.01.2021. godine s  početkom  u 14:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 2. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za period januar-septembar 2020.godine,
 5. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2021.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Tešanj za 2021.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2021.godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,
 9. Nacrt Odluke o lokacijama groblja-mezarja na području općine Tešanj,
 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizacija Programa novčanih podsticaja u 2020.godini,
 11. Informacija o održavanju cestovne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Edukacija vijećnika na temu: “Elektronska komunikacija i korištenje IT alata” će se održati isti dan

s početkom u  13:30 sati u Sali Općinskog Sali Vijeća, predavač Aidin Ibrahimkadić

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

 1. U materijalima se dostavlja:Deklaracija USAID, Pro budućnost,

Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 40. i  Konstituirajućoj sjednici OV

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

– subota,  30.01.2021.godine u 21,00 sat  i nedjelja,  31.01.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

_________________________

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine