Zaustaviti negativan trend u ostvarenju prihoda

Općina Tešanj je zvanično pokrenula Inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Inicijativa je pokrenuta preko Saveza općina i gradova koji je zakonski nadležan za zastupanje loklanih samouprava pred državnim i entitetskim institucijama. Traženom izmjenom se želi izvršiti usklađivanje odredbi ovog Zakona sa izmjenama nastalim u okviru drugih propisa.

Na taj način će se spriječiti najavljeno umanjenje prihoda naše Općine za blizu 500.000 KM godišnje, zbog korištenja nerelevantnih podataka u obračunu. Ovom aktiošću Općina planira zaustaviti negativan trend u ostvarenju prihoda od indirektnih poreza iz 2020. godine.

O Press Opcine