Održana 5. sjednica Vijeća

U srijedu, 28. aprila sa početkom u 13,30 sati održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa predloženim dnevnim redom:

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020.godinu,

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2021. godine

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Tešanj za period do 2030.godine,

4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

5.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za izradu katastra komunalnih uređaja,

6.Prijedlog Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa – klubova vijećnika i stranaka u Općinskom vijeću Tešanj,

7.Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor TRA d.o.o. Tešanj,

8.Prijedlog Rješenja o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora JU Opća biblioteka Tešanj i Prijedlog Rješenja o privremenoj nominaciji Predsjednika UO Opća biblioteka Tešanj

9.Informacija o radu mjesnih zajednica za 2020. godinu,

10.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2020.godinu,

11.Prijedlog Izjašnjenja na dopis Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 01.05.2021.godine u 21,00 sat i nedjelju, 02.05.2021.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine