Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH

U Općini Tešanj je održan završni sastanak Radne grupe projekta Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini. Partneri u projektu za pet općina u ZDK i SBK/KSB su REZ agencija, GIZ i ALBA Zenica d.o.o.

Sumirani su rezultati aktivnosti Radne grupe u tri godine trajanja projekta. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali predstavnici ovlaštenih operatera, predstavnici federalnog i kantonalnog Ministarstva za zaštitu okoliša, kao i direktori četiri komunalna preduzeća. Potpisani su sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa direktorima četiri komunalna preduzeća iz dva kantona o zbrinjavanju posebnih kategorija otpada sa operaterima: Delta-petrol i ALBA Zenica.

Sporazumi su potpisani za preuzimanje i zbrinjavanje sljedećih kategorija otpada: električni i elektronski otpad, ambalažni otpad, mašinskog i jestivog ulja, baterije i akumulatori, azbest i materijala sa udjelom azbesta, onečišćena ambalaža i ostale posebne kategorije otpada.

Tipske posude za odlaganje posebnih kategorija otpada (gume, elektronski otpad, medicinski otpad iz domaćinstava, stari akumulatori, otpadna ulja,…) su postavljene na posebno uređenoj lokaciji deponije u Bukvi, a građani otpad iz ovih kategorija mogu dostavljati svaki radni dan do 15 sati, bez posebne naknade.

O Press Opcine